De nya frekvenskoderna


Den feminina kraften av 13 har sedan Atlantis tider varit nedstängd för den yttre världen. Denna heliga visdom om Moders kraften har sedan dess hållits dold och skyddad med kodlås i en inre dimension som förvaltats av prästinnor, gudinnor, mästarinnor och visa kvinnor som ursprungligen kommer från en Moderstjärna i en annan större galax.

Prästinnorna, gudinnorna och mästarinnorna bär viktiga stjärnkoder för helandet att återfå vår ursprungliga kraft. Men de viktigaste koderna bär de visa kvinnorna. Dessa så kallade kärnkoder är kraftstationer som innehåller de innersta beståndsdelarna för all existens av liv. Kärnkoderna öppnar visdomens källa där livets oändliga kärlekskrafter flödar.

Under eoner och långa banor av tid har universums portaler stängts ner så att endast en mycket begränsad mängd av kosmos oändliga ljuspartiklar kunde strömma igenom till vår galax. Denna minskade ljusmängd bromsade inte bara utvecklingen på jorden utan även i vår galax som är en spiralgalax. All existens behöver ljus för att spira och växa. Vad det var för forcerande viljekrafter som orsakade att portalerna stängdes ner är svårt att säga eftersom påverkan varierar i grad och skiftar på varje plan och frekvensnivå på grund av dröjsmål i tiden. 

Som alltid, gäller fri vilja i hela universum, och det är upp till var och en hur dessa oändliga möjligheter förvaltas. Alla varelser skickar ständigt ut energi som kommer från den Gudomliga källan. Denna Gudomliga gåva av Ljus och Liv kan användas på ett positivt eller negativt sätt. Genom vår fria vilja, är vi alla medskapare av universum. Det är med kraft och vilja som vi bygger vår egen verklighet.

Hur viljan används kan därför ge olika följder, men gör inte misstaget att förväxla ondska med den onde. Den som många kallar den onde är en person som har förälskat sig i sig själv. Ondska är den omedvetna och oavsiktliga överträdelsen av den gudomliga lagen och måttet på ofullständigheten i lydnaden mot den Gudomliga viljan.

Jorden och människan är förvisso utsatt för ondska. Ondska existerar i tiden i ett universum med fri vilja som omfattar åtskiljande nivåer av fulländningens betydelser och värden. Rättvisan i ett universum som domineras av välvilja kan vara långsam, men den är ofrånkomlig.

I universum existerar ett antal kärnplanter som har viktiga funktioner för galaxen och universums tillväxt. Det finns primära och sekundära planeter, kärnplaneter har en primär funktion för den galaktiska kärnans expansion. Så när jordens kärna började stagnera gav detta stora konsekvenser för galaxen och Alltet, eftersom alla mekanismer påverkar varandra. En kärnplanet bär kapaciteten att upprätthålla en krets av flera solar, stjärnor och sekundära planeter. Dör kraften i denna kärnkrets förlorar Alltet tillkomsten till denna medvetenhet.

En kärnplanet har även en stark magnetism, om denna magnetiska mikromekanism slutar att fungera kan följden bli att större strömkretsar av medvetande stannar i tillväxt. Om en planetarisk kärnverksamhet upphör i universum, förloras också den verksamma kraften där medvetenheten får möjlighet att expandera och manifestera sina förmågor. Denna kedjereaktion kan jämföras med att förlora en viktig kroppsdel eftersom en sådan förlust påverkar alltid kroppens andra funktioner. Kärnan är mikro och det konkreta, medvetandet är makro och det abstrakta. Denna växelverkande kraft är beroende av varandra för att kunna växa.

När jordens kärna påverkades av de nedstängda portalerna fick detta stora konsekvenser i vår galax och universum. För att jorden skulle överleva detta begränsade inflöde av ljus inkarnerade en specialstyrka från en högre utvecklad galax med finstämda frekvenser av högkänslighet. Med denna högt utvecklade känslighet var deras ljuspelare anpassad för att alstra och ta emot högkodade energier av ljus från denna större galaxen. Uppdraget för denna högt utvecklade art var att föra in ljuset på jorden och dess kärna. När ljuset nådde in i jordens diamantkärna lät de förstärka ljuset genom kraften av 13. Med deras förmågor att finjustera diamantkärnans unika symmetri kunde ljuset genom reflektion sändas ut via de gudomliga strålarna för att återigen öppna upp de kosmiska portalerna så att mer oändligt ljus kunde strömma in på jorden. 

Denna gudomliga art har ett medvetande från en större galax. Genom sin högkänslighet och högt utvecklade chakrasystem var de försedda med en kraftfull ljuspelare och ljuskroppar med kodex anpassat för att ta emot detta högfrekventa ljus från denna större assisterande galax. Insatsstyrkan valde en vacker plats på jorden med goda förutsättningar, en plats som vi idag kallar Lemurien. Eftersom de kom från en Moderstjärna kallade de platsen för Moderlandet. Med deras gudomliga gåvor skapade de ett gudomligt landskap i samverkan med jorden och universums naturliga krafter och lagar.

Genom hemliga kretsar har denna inre insatsstyrkan tålmodigt verkat i det dolda här på jorden. Under en lång mödosam tid har de genom gedigert arbete byggt ett gudomligt nätverk med anslutningar till denna större galax. Sedan Atlantis tider har de gömt och bäddat in ljuskoder med kodlås för att låsas upp när tiden är inne. Tiden är nu äntligen här då flera kodlås har börjat lösas upp. Vid varje inkommande ljusvåg exploderar nya ljuskoder både inom oss och i jorden.

Detta har bidragit till att kosmiska aktiviteter under de senaste decennierna banat vägen för det stora uppvaknandet som nu sker. Många av de inkommande kosmiska vågorna kommer från denna större assisterande galax. Genom fri vilja sänder de ljus till jorden från den gudomliga källan. Deras vilja är ren och sann. Denna kärleksfulla art verkar för det högsta gudomliga bästa. De känner stor vördnad till jorden och värnar om hennes kärnkrafter. När livet på jorden blomstrar kommer hela universum att lyftas till en ny nivå av medvetande. 

Dessa högt utvecklade ljusvarelser från denna Moder-galax har genom varje ny gudomlig anslutning som skapats kunnat starta igång fler strömkretsar av högfrekventa energier här på jorden. Arbetet har skett genom växelverkan. Insatsstyrkan här på jorden har verkat inifrån medans insatsstyrkor från Moder-galaxen har verkat utifrån, vilket gjort att nya broar och anslutningar nu kopplats samman. Med dessa förbindelser kan nu fler ljusvarelser från denna större galax träda in på jorden.

Med hjälp av dessa nya strömkretsar av högre frekvenser har insatsstyrkan på jorden återigen kunnat låsa upp och aktivera chakranas ursprungliga förmågor och genom sina kraftfulla ljuspelare har de kapacitet att ta emot mer högfrekvent ljus, vilket gör att processen med frekvenshöjningar nu ökar i hastighet.

Via ljuspelarnas förmåga flödar ljuset in i jordens kärndiamant. Detta har ökat diamantkärnas krafter att sprida ljuset genom de gudomliga strålarna. Strålarna från jordens inre diamant som är i linje med de kosmiska portarna har nu lyckats vidja portalerna, vilket gör att större mängder av kosmiskt ljus kan strömma in på jorden och under vårdagjämningen väntas en ny kraftfull våg.

Insatsstyrkorna är nu redo och klara. Mästarna som verkade i Lemurien är bärare av faderskraften som stödjer och omsluter de gudomliga kvinnorna i processen att öppna det gudomliga hjärtat, högre chakrasystemet, de gudomliga strålarna och den heliga visdomen om kraften 13.

Den Heliga Graalen är symbolen för den ursprungliga kärnkoden där visdomen om livets existens och oändliga krafter flödar. De kvinnliga livsbärarna är den Heliga Graalens beskyddare, de bär stjärnkoder och den tredubbla kraften av eld, vatten, luft och jord. Livsbärarna kommer genom diamantens 4 portar att öppna pyramidens inre portal och nya jordfrekvenskod som gör det möjligt för mänskligheten att stiga in i jordens nya gudomliga dimension.

Prästinnorna bär luften och den gudomliga andemeningen och Gudinnorna bär vattnet och det gudomliga flödet. Mästarinnorna bär elden och den gudomliga lågan. Tillsammans träder de nu fram på jorden och banar väg för de Visa Kvinnorna som kommer att ge jordelementet en ny dimension. Deras uppdrag är att bringa liv i den Heliga Graalen för att återställa balansen av 13. Genom diamantens förstärkta krafter kommer de Visa Kvinnorna att väcka liv i Moder Jord och hennes inre rikedomar.

Prästinnorna bär nyckeln in till Lemurien där gudinnorna och mästarinnorna verkar. Tillsammans är de väktare av den Heliga Graalen och portalen till den heliga staden Shamballa där de Visa kvinnorna förvarar kärnkoderna med den trefaldiga kraften. Faderskraften finner du i ditt hjärta och genom den sanna kärleken till dig själv. Den oändliga kraften från Stora Modern finner du genom kärleken i andra människors hjärtan. När kärnkoderna exploderar på jorden kommer de att väcka den oändliga kärleken i våra hjärtan som får oss att villkorslöst älska allt och alla.

Genom det högre chakrasystemet och de gudomliga strålarna kan den heliga visdomen om livets oändliga potentialer spridas så att vi kan nå upphöjning på alla plan. Det är genom kroppens feminina energier som vi kan hämta denna kraft av 13 och öppna den gudomliga källan av liv inom oss. Livskraften från denna Moderliga gudomliga källa är den fundamentala kraften för att kropp, själ, ande, jorden, galaxen och hela universum ska kunna expandera.

Det är den gudomliga 13 kraften som förenar och upphöjer kropp, själ och ande till En Trefaldighet.

Gudinnorna, mästarinnorna och de visa kvinnorna har under historien verkat i det dolda via inre kretsar och hemliga skolor. De är sällan omnämnda eftersom mycket har raderats och i de skrifter som bevarats har den ursprungliga sanningen blivit omskriven till deras nackdel. Kvinnorna har verkat bakom många mästare. Under Jesus tid fanns de omkring honom som kvinnliga lärjungar. De kvinnliga kretsarna gav mästarna extra stjärn- och kärnkrafter. Med denna kärleksfulla utstrålande magnetism som strömmande genom deras hjärtan kunde mästarna dra till sig fler människor så att läran om den sanna kärleken kunde spridas. Prästinnorna var de yttre väktarna som beskyddade den inre kvinnliga kretsen.

När Jesus och många mästare med honom korsfästes låste de kvinnliga lärjungarna in kraften i solar plexus för att kunna bära denna tunga smärta. När mästarna dog försvann den sanna maskulina energin på jorden som gav den feminina energin kraft och rätt förutsättningar att kunna verka. Genom att ankra och låsa kraften i solar plexus kunde de gudomliga kvinnorna skydda sig mot den aggressiva maskulina energin som tog över makten på jorden. När de 6 nedre chakrana låstes in i det 3:e chakrat begränsades den feminina energin och därmed försvann också kraften, viljan, orken, glädjen och hoppet för många. Utan den sanna äkta faderskraften blev det svårt för kvinnorna att låsa upp den feminina kraften.

Det var denna omtalade tredje låsning som orsakade att den inre insatsstyrkan med ursprung från Lemurien föll ned i det 3D chakrasystemet. Första låsningen av de 6 nedre feminina chakrana skedde redan på Atlantis, i samband med att Lemurien-kristallen kapades. Denna kapning orsakade förlust av den 13:e högre strålen, vilket stängde den 13:e ljuskroppen och kontakten med 6:e dimensionen och uppåt. Fallet till 4D skedde vid den andra låsningen när pyramiderna och den högre makten i Egypten kom i felaktiga händer och missbrukades.

När 13 kraften låstes i solar plexus förlorades åtkomsten till jordchakrat, jordstjärnan och moders chakrat. När de högkänsliga varelserna stängde ner det högre chakrasystemet av 13 minskades kapaciteten att som mottagare föra in det begränsade högkodade ljuset på jorden. De högre dimensionerna låstes in med frekvenskoder för att successivt öppnas när signalen som sändes ut i universum återvände, vilket den gjorde. Allt som sänds ut kommer alltid tillbaka. Väntan var lång, men nu ljuder signalen i våra öron och väcker våra inneboende krafter igen.

Efter alla energi aktiviteter som skett den senaste tiden kunde ett stort ljus genombrott ske efter fullmånens utlösande energier 19/2 2019.

22/2-2019 (222:3) öppnades den sista stora spärren och låsningen i solar plexus. Datumet och koden 222:3 visar att den feminina kraften vid varje låsning förlorade 2/3 kraft. Om all kraft i de nedre chakrana stängts ned hade vi inte kunnat leva i våra fysiska kroppar. Kroppens system och organ hade då inte fått tillräckligt med energi för att kunna överleva. Dessa låsningar har däremot gjort att våra kroppar gått på låg energi, denna lågfrekventa energi har begränsat våra gudomliga förmågor och våra kroppar har blivit trötta, tunga och sjuka av denna trögflyttande energi. 

Genom koden 222 (6) kunde den sista 2/3 av de 6 nedre feminina chakrana som komprimerats i 3:e chakrat låsas upp. För varje kodlåsning som öppnats har den gudomliga insatsstyrkan ökat kraften av 13. I 3D var de begränsade som ljusvarelser. När första låskoden öppnades fick de tillgång till 4D och kunde då integrera ljuspelaren. Vid öppningen av andra spärren kunde de återigen stiga in i 5D och bli balanspelare. Öppningen av den sista spärren gör att de nu träder in i de högre dimensionerna och återfår den ursprungliga kraften de hade när de steg ner på jorden. De kan återigen verka som universumspelare här på jorden.

Dessa förlösande koder som låser upp och återger oss den ursprungliga kraften har nu aktiverats och kommer att spridas via det gudomliga nätverket som är kärlekens strömkrets. Koderna kommer att finnas tillgängliga för dem som är redo att avlägsna all fysisk förbindelse med den 3D lågfrekventa energin, vilket är nödvändigt för att kunna koppla samman med de nya gudomliga strömkretsarna av högfrekvent energi. Nästa stora inkommande våg som strömmar in på vår jord under vårdagjämningen 20/3 kommer att ge alla dem som har viljan att tjäna den högre gudomliga planen en extra kraftledning att surfa in på denna större våglängd av nya strömkretsar.

Denna uppkoppling som sker via våra hjärtan ger kroppens energisystem och meridianer bättre förutsättningar att ta emot och förankra större mängd högfrekvent energi och flöde.

Även den 3/3 2019 är ett energistarkt datum. Detta datum ger oss den gudomliga 333 koden. Den gudomliga koden ger balans och näring till att väcka vår gudomliga medvetenhet till liv inom oss. Denna frekvens fyller oss med ny andekraft som ger oss den extra styrkan vi behöver för att bryta oss loss från tyngre vibrationella mönster som håller sinne, känslor och tankar kvar i begränsningar, stress och disharmoni.

Med andens krafter kan vi stiga över dessa lägre frekvensnivåer till en högre frekvens där vi kan få sinnesro, lugn och klarhet att i ännu större grad verka i samklang med vårt högre gudomliga syfte. Sanning, skönhet och godhet är korrelerade i Andens omvårdnad. Människan växer medvetet från det materiella mot det andliga genom kraften, styrkan och uthålligheten i sina egna beslut. 

För alla dem som befinner sig i dessa högre medvetandesfärer med större förbindelse av ljus och kärleksfrekvenser kommer i samband med frigörelsen av det materiella få möjligheter att ladda ner de gudomliga 333 koderna som aktiverar våra stjärnfrön. Dessa stjärnfrön hjälper vårt fysiska system att uppgraderas för högre uppkopplingar så att vi kan träda fram som de nya stjärn-ledarna på jorden.

Jordfrekvenskoden förankrar Diamantljuset som 333 koden bär. Energin är mycket subtil men öppnar för en djupare integration som ger våra celler och DNA tillgång till de högre ljusstrukturerna som kommer att bli en del av den kristallina baserade verkligheten för mänskligheten på den Nya Gudomliga Jorden. Förhållandet när gudomligheten blir lik det mänskliga, innebär möjligheten för det mänskliga att bli gudomligt.

Många förberedande transformationer sker nu för att kunna ta emot dessa frekvenskoder som låser upp blockeringar och aktiverar våra ursprungliga krafter. Frekvenskoderna som låste upp kraften i solar plexus utlöste också kraftiga fysiska reaktioner. Organen som är kopplade till solar plexus kunde renas på djupet. I mjälten rensades en ond feminin rot av bitterhet bort som bryter ned blodcellerna, försvagar immunförsvaret och orsakar olika former av cancer. I levern rensades en ond maskulin rot av aggressivitet bort som försvagat leverns funktion att rena kroppen från slaggprodukter. En försvagad lever skapar ovilja och orena system ökar begär av alkohol och socker.  

Dessa rötter och förgiftade energier rensades också bort i jordens system så att det rena flödet av healingkraft kan strömma genom jordens ådror.

I denna tid med höga energi är det extra viktigt att vi grundar oss. Den nya jordfrekvenskoden ger oss en ny speciell grundning för att kunna ansluta oss med de högre strömkretsarna. Denna nya jordkod ställer om kroppens frekvens och ger oss nya jordande rötter med diamantstruktur. Jordkoden stärker kroppens system så att vi inte slås ut av denna högfrekventa energi.

Det finns dem som i detta, eller tidigare liv fått inprogrammeringar, initieringar, auratransformationer eller andra former av energiöverföringar från falska lärare med lågfrekventa energier. Energier i disharmoni har tendens att avvisa dessa högre frekvenser. Låg energi som resonerar i lägre vibrationer kan genom denna högfrekventa energi triggas igång i våra system. Detta kan utlösa fysiska symptom som förvirring, stress, nervositet, rastlöshet, depressioner, panik, ångest, kaos, håglöshet, desperation och iver. Alla energier som är i ofas är också ojordade. Denna energi av motstånd kan framkalla tröghet och tyngd som påverkar vår aptit till livet som olust eller begär, vilket i sin tur kan orsaka över- eller undervikt. Ojordade energier motarbetar det högfrekventa ljuset och denna påfrestning kan slå ut kroppens system. Energier i ofas stör våra fysiska system, vilket gör att personer med dessa energimässiga störningar blir distraherade och får svårt att ta in eller ta emot dessa högre frekvenser. De kan också få problem med oregelbunden sömn. När lågfrekventa människor känner av denna högfrekventa energi kan ibland okontrollerade chockliknande tillstånd inträffa, där starka känslomässiga reaktioner plötsligt blossar upp och tar överhand. 

Dessa lågfrekventa energier som tidigare varit latenta blir alltmer märkbara i detta starka ljus som hjälper oss att bli medvetna om det omedvetna. Många har själva svårt att avlägsna förbindelsen med lägre vibrationer som håller dem kvar och orsakar olika fysiska åkommor som motarbetar och bromsar flödet av den andliga utvecklingen. Därför har jag i samarbete med Christina Grossi utformat en ny och effektiv behandlingsform som vi erbjuder via distans. Genom vår samverkan och förbindelse med det gudomliga nätverket har vi större kapacitet att med den nya jordfrekvenskoden lösa upp permanenta transformationer och inprogrammerade energier med disharmoni som hindrar systemet att vibrera i högre frekvenser.

Diamantportalen hjälper oss att bygga upp en inre fysisk styrka som hjälper kroppens system att ta emot denna Heliga energi av Diamant Partiklar. Dessa energier kommer att flöda genom Hjärt Chakrat för att kunna aktivera vår kärleksfulla avsikt och förmåga att magnetisera högre nivåer av Kosmisk Energi i våra kroppar. 

I samverkan med de gudomliga kvinnorna och mästarna är Diamanportalen specifikt utformat för att öppna diamantportalens fyra portar i våra hjärtan som ger oss en större förståelse av elementen ELD, LUFT, VATTEN, och JORD, som är unika komponenter och fasetter av Fader/Moder Guds natur. Elementen är oerhört viktiga för att nå inre visdom och Själv-Bemästrande. De fyra elementen finns inkodade i våra kroppsliga system. Elementen har essentiella egenskaper som kroppen behöver för att tona in till de högre dimensionella nivåerna. Den 5:e porten och Hjärtats Kärn Essens av Fader/Moder Gud ger oss tillgång till 5:e elementet och de högre Strålarna av Gudomlig Medvetenhet.

Du som är vaken och medvetenhet denna tid ~ vet att du är här på jorden av en anledning. Du kan nu expandera, accelerera och använda dina gudomliga gåvor som ger ditt liv en högre mening. Använd din kraft till att uppfylla dina personliga visioner och låt den bästa versionen av dig träda fram och verka för att uppnå ditt gudomliga syfte.

 

Det högre 13 chakrasystemet av balans. I detta energisystem är hjärtat den centrala kraften som ger oss ett ökat flöde av kärlek, harmoni, glädje och inre styrka. Denna chakrastruktur är det ursprungliga Lemurianska chakrasystemet med kraften 13 som har unika förmågor att ta emot och förankra högfrekvent energi av ljuskoder som förstärker kraften och ger oss en starkare förbindelse med den gudomliga källan som ökar vår medvetenhet av helhet och enhet. 

27 feb 2019

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)