GoldenStarCode Aktiveringar

GSC-Aktivering är en process som är speciellt anpassad utifrån varje individ och är därför ingen  teknik/metod som många andra behandlingsformer. Aktiveringen sker till individens högsta gudomliga bästa. Detta är en djupgående healing som öppnar upp och förstärker våra inre förmågor och gåvor.

Genom att följa min känsla arbetar jag utifrån individen och därför skiljer sig behandlingarna åt från individ till indivd. På så vis vill jag bevara unikheten i denna aktivering som handlar om att öppna upp det universella högre chakrasystemet, 13 DNA-strängar samt parallella dimensionella chakran och nya ljuskroppar för att kunna verka i högre frekvenser och dimensioner. De finns många olika sätt att öppna upp våra högre förmågor därför verkar aktiveringen alltid utifrån det gudomliga syftet som vi alla bär inom oss.

Vårt DNA och högre chakran bär en unik uppsättning som hjälper oss att ta emot och hantera dessa högfrekventa energier i våra kroppar. Varje högre chakra innehåller information om din ursprungliga energistruktur, när dessa öppnas får Du mer tillgång till Dig själv. Genom expansion kommer dessa chakror genom det gudomliga hjärtats krafter att stråla samman med oändligheten som ger Dig en helt ny multidimensionell verklighet.

För att kunna ta in dessa högfrekventa energier i kropp och själ består denna process av en djupare transformation för att avsluta och avlägsna 3D energier och kopplingar som binder oss kvar i känslor och tankar med lägre vibrationer. Genom att släppa gamla nedärvda mönster som finns i vårt DNA och cellminnen kan vi omvandla omedvetenhet till medvetenhet.

Dessa högre chakran innefattar att vi återigen får tillgång till vår universella ljuspelare. Min ljuspelare är en antenn och mottagare där min intension och uppdrag är att kalla in gudomliga ljusvarelser som kommer från högre universum och dimensioner. Genom denna högre samverkan får vi hjälp att lösa upp hierarkin och de lägre energierna som råder här i detta universum och på jorden, så ovan & så nedan (macro-micro och vice versa). Vår ljuspelare har också förmågan att ta emot energier och ljuskoder med en hög kärleksvibration som höjer vår inre ljuskvot av medvetenhet i våra kroppar.

Det är genom kärlek, medvetenhet och förståelse vi kan befria oss från dessa 3D energier som skapats ur denna hieraki av makt och kontroll. Genom att först hjälpa oss själva att bli fria kan vi sedan med ren och villkoslös kärlek från hjärtat hjälpa andra. Detta kan vi endast göra på vårt eget unika sätt genom egna upplevelser och erfarenheter. Därför kan denna aktivering inte läras ut som en teknik/metod. Detta är en inre omvandlingsprocess som utvecklas och växer fram från våra hjärtan och på så vis kommer denna högre frekvens av kärlek och medvetenhet att spridas vidare av dem som är redo.

Aktiveringar och behandlingsformer som bygger på appliceringar av olika metoder och tekniker är för mig fasta former som begränsar och håller oss kvar i dessa lägre 3D energier. Enligt min upplevelse är detta ett förlegat lärosätt som är djupt förankrat i denna värld. Genom mina 5 barn i åldrarna 23-13 år har jag också fått erfara hur skolans läroplan är utformad utifrån denna hieraki av lägre medvetenhet. En läroplan som inte är i linje med dagens medvetna barn gör att de blir uttråkade och omotiverade, vilket minskar koncentration- och inlärningsförmågan.

Kan erkänna att jag under mina utbildningar i bland annat massage, reiki, zonterapi och ledarskap alltid haft svårt att lära mig tekniker som ska utföras på ett visst tillvägagångssätt. Ännu svårare var det sedan att försöka förhålla mig och efterfölja denna ordning. Denna bundenhet begränsade min inre förmåga, känsla och unikhet, vilket ledde till att jag ganska snabbt tröttnade och motivationen att fortsätta försvann.

Att få arbeta med hjärtat och följa den inre känslan gör att varje aktivering utformas och anpassas efter individens unika egenskaper och förmågor. Att verka utifrån den gudomliga planen gör att jag befinner mig i ett tillstånd av flöde, vilket ger mig energi och kraft att arbeta i flera timmar utan att uppleva trötthet, förlust av energi och motivation. Detta flöde förser mig ständigt med förnyad energi som förstärks genom hjärtats krafter.

GSC-Aktivering är en av många alternativ som hjälper oss att höja vår frekvens av medvetenhet. Denna process har ingen utformad mall med tekniker och tillvägagångssätt. De som väljer att gå dessa aktiveringssteg ska genom en djupare inre kontakt finna sitt eget unika sätt att sprida och förmedla denna högre frekvens av ljus, kärlek och medvetenhet.

Det är en stor glädje och lycka som jag känner när flera av dem som gått mina aktiveringssteg berättat hur de med djupare kontakt och tillgång till sig själva fått tilliten att utveckla sina unika förmågor. De har funnit en inre källa av inspiration att kunna sprida sitt ljus vidare genom bland annat kommunikation, meditation, behandlingar, yoga, kärleksfulla handlingar, m.m. Det är en gudomlig gåva att finna sina inre gåvor.

År 2002 skedde de första Golden Egg aktiveringar på jorden. Denna energi väckte den inre gudomliga kontakten i oss ljusvarelser från högre universum, vilket hjälpte oss att minnas vårt ursprung. Ett uppvaknande som återgav oss insikten om uppdraget vi kommit hit för att utföra. 

Jag bär en stor ödmjukhet över möjligheten att få vara denna kanal, utan denna kontakt med den gudomliga källan av högre frekvenser hade jag aldrig kunnat verka och utföra dessa aktiveringar. Så all vördnad och tacksamhet till denna källa och flöde av energi som varje dag strömmar in i mitt hjärta och fyller mig med ljus och kärlek.

I mina behandlingar använder jag mig av nya nedkanaliserade healingförmågor. Med tillgång till andra högre dimensioner och universum har jag bättre förmåga och perspektiv att kunna hjälpa andra att hitta tillbaka till sitt autentiska jag och förstå sitt ursprung här på jorden. Genom mina healingförmågor hjälper jag mig själv och andra att höja frekvens och medvetande. Detta innebär att hämta tillbaka själsfragment och gudomliga förmågor för att bli hel och genom våra hjärtan verka i vårt sanna gudomliga jag här på jorden.

Det högre chakrasystemet skapar total balans för att känna sig grundad, trygg och med tillit kunna bidra till att heala och höja kärleksfrekvensen i sig själv och på jorden. Kärlekens frekvens hjälper oss alla att leva i harmoni och glädje som baseras på acceptans, respekt och villkorslös kärlek till allt och alla. 13 öppnar den inre kraften av kärlek i ditt hjärta, denna kraft drar till sig det du behöver för följa din väg och fortsatta inre utveckling. I mina aktiveringar får du förståelse om 13 och hjälp hur du kan använda detta kraftfulla chakra.

De två främsta healingförmågor som jag använder i denna aktiveringsprocess är en kombination av Lemuriansk & Arcturians healing, där jag verkar via det högre multidimensionella chakrasystemets samverkan med det gudomliga och universella nätverket. Denna samverkan stärker spiralkraften som hjälper oss att öppna vår multidimensionalitet.

Med tillgång det multidimensionella chakrasystemet och DNA-spiralens ursprungliga version var Lemurianer en kanal av ren kärlek och ljus. Det är genom denna högre ljuskanal av balans som vi får tillgång till att ta emot, förankra och sprida dessa högre frekvenser och ljuskoder som ger en djupgående läkning och förståelse om energiernas påverkan i micro och macro perspektiv. Lemurianer healade med diamant- och laserkraft som de fick tillgång till genom chakra 13.

Arcturians har en högt utvecklad förmåga att placera ett gyllene lager av ljus runt hela kroppen! Denna gyllene spiralenergi smälter in genom alla tre dimensionella lager och in i våra hjärtan, vilket ger oss ett inre gyllene ljus och välmående som är oöverträffad i denna värld! Men lagen om frihet säger att denna högre energi endast kan ges ut när Du begär att ta emot och önskar verka i ett högre gudomligt syfte!

/9526d6ac-c25d-4f50-b049-87f9c8301b8b.jpg

Vad innebär aktivering av det högre chakrasystemet?

Det finns 13 frekvenser av gyllene strålar (the golden rays) som motsvarar och involverar våra 13 DNA-strängar och 13 chakran. Den tolfte DNA tråden anses vara Guds energi inom Dig, och en av kvantums trådar som leder Skaparens energi genom Ditt DNA. Det är styrkan av denna energi som sammanflödar Gud och all livs kraft, i den gudomliga människan. Dessa Ljuskoder tvättar bort stämplen av Begränsningar som blockerat Dina celler och DNA- trådar. Att aktivera 12 DNA-strängar/chakran och den 12:e gyllene strålen är en förutsättning för att få tillgång till den 13:e strängen och chakrat som sammankopplar Dig med den 13:e diamantstrålen av högre frekvenser som motsvarar den mest kraftfulla och renaste vibrationer av universell kärlek och medkänsla. Det är när alla Dina 13 chakran förankrats i kropp och själ och sammankopplats med universums Central Sol och kollektiva ljuskälla, som alla chakran och ljuskanal kommer att stråla samman och förenas i ditt gudomliga hjärtchakra. Det 13:e chakrat fyller just nu en viktig funktion på vår jord, vilket innebär att DU från rötterna under dina fötter, genom din fysiska kropp, hela vägen genom dina chakran och Kristusnivåer fram till den kosmiska Källan nu är sammanslagen till en Enhet! Detta tillstånd gör dig till en Treenighet, i vilken Gud är EN i sitt väsen. Eftersom Guds Sinne är allt, kan det aldrig vara skilt från sig själv. Det är via det 13:e chakrat som vi nu kan bli anslutna till den 13 gyllene strålen av Guds medvetande (the 13th golden-diamond ray energy matrix). Den 13:e strålen är en raffinerad och ren nivå av ljus och den högsta frekvens som nu finns att tillgå på jorden. När Ditt 13:e chakra aktiverats och är i linje med super galaxens centrum uppgraderas Din ljuskropp och  en inkörsportal till de renaste energierna öppnas i Ditt hjärta som är förenade med vår Gudomliga Moder och den universella ovillkorliga kärleken.

 /images.jpg

 • Golden StarCode är en aktiveringsfrekvens som börjar manifestera en cellulär förändring från det Högre Gudomligt Medvetandet.

 • Aktiveringen öppnar Ditt hjärtchakra och ger Dig tillgång till Dina inre nycklar så att Du kan träda in i Ditt "Inre rum" eller så kallade "Sacred Heart" och ta del av Din Högre Sanning. Det är enbart genom Ditt hjärta som gyllene energi kan föras ner, tas emot och integreras i Din kropp och vidare på vår jord.

 • En aktivering eller en så kallad "switch" slår på och påskyndar processen av uppvaknandet.

 • Golden StarCode Aktivering och dess energier renar och hjälper Dig att släppa på gamla minnen, blockeringar, mönster och föroreningar i kropp och själ som inte längre är gynnsamma för Dig och Ditt Högre Jag.

 • Aktiveringarna talar om för kroppen att återvända till den ursprungliga Gudomliga planen.

 • Medvetandet expanderar ditt DNA, ju mer vårt medvetande ökar desto mer expanderar vårt DNA.

 • Bidrar till balans och centrering så att alla processer arbetar synkroniserat med varandra.

 • Integrerar Kropp, Själ, Sinne och Ande.

 • Löser upp dina trauman permanent. Trauman finns i ditt liv (dåtid, nutid och framtid), i tidigare liv, i andra dimensioner och i ditt chakrasystem mm. 
 • Nedbrytningen av våra kroppar kan lätt vändas genom en aktivering och vi kan återigen ta nytt anspråk för god hälsa och känna ett välbefinnande som vi aldrig tidigare känt.

 • Avbryter kontakten till det mänskliga kollektiva medvetandet (det tusentals negativa gruppmedvetanden, föreställningar, trossystem, övertygelser, attityder mm som du och andra har samlat på sig i detta livet och i tidigare liv och som påverkar dina tankar och känslor). Det negativa kollektiva medvetande kan finnas i dina olika liv, i ditt genetiska arv (från dina förfäder; i blods- och celleminnen), vilket kan blockera flödet i ditt liv på många sätt genom det morfogenetiska fältet.

 • När vi genom aktiveringar börjar använda vår egen kraft till självläkning kan vi aldrig bli sjuka igen eftersom det inte är den fysiska kropp som blir sjuk, det är sinnet. När sinnet är läkt, kommer den fysiska kroppen att transformeras och vi kommer att återfå vår kompletta hälsa. Utan sinnet skulle den fysiska kroppen aldrig bli sjuk från början. Sinnet förbinder oss till förorenade känslor och tankar som finns i denna 3D sfär, vilket försvagar cellernas förmåga att ta in ljus och vibrera i högre frekvenser.

 • Aktiveringen väcker Din inre urkraft och Högre potentialer där du genom nya verktyg lär Dig använda dessa krafter och förmågor.

 • Aktiverar Dina cellminnen så att Du börjar minnas Ditt ursprung, tidigare liv, gamla minnen och kunskaper från Din Högre Gudomliga Källa.

 • Balanserar, renar och återställer Dina lägre chakran till dess ursprungliga kraft, syfte och potential.

 • Aktiverar och öppnar upp Dina Högre chakran, via denna kanal får Du en ren kontakt med Ditt Högre Jag (själen) och Din Högsta Gudomliga Källa (Din Gudomlighet), så dessa kan förenas till ETT.

 • Guldenergin står för påfyllnad, den gyllene energin bär på Dina ursprungliga kvalitéer och Skapelsens alla färger i obegränsade mängder.

 • GoldenStarCode Aktivering - är en av de högsta frekvenserna på planeten som aktiverar och återställer Dina celler, DNA-strängar och chakran till dess ursprungliga skapelse.

 • Bistår mänsklighetens och jordens uppstigning så att Du blir en balanspelare av ljus.

 • Genom Aktiveringen tar Du emot koder och nedladdning av nya andliga konfigurationer som sammankopplar Dig med det gudomliga nätverket som ger Dig tillgång till nya själsprogrammeringar och gudomligt flöde av kärleksenergi som omvandlar sinne, celler, kropp och själ att vibrera i linje med Ditt högre gudomliga Jag.

 • Höjer Dina frekvenser för att locka ett större rutnät av människor, platser, tider, saker och händelser.

 • Flyttar Dig från jordens tredimensionella Matrix till den 5 dimensionella Nya Världen.

 • Golden StarCode aktiverar Dina 13 chakran, vilket är ett universellt system med tillgång till högre dimensioner som öppnar och centrerar ditt gudomliga hjärta. Din gudomliga hjärtkraft får Dig att stråla samman och förenas med Din högre gudomliga källa och genom Mahatmaenergin renas alla dina 352 nivåer fram till gudskällan (som är den högsta frekvensen på planeten just nu).

hjartats-vag.jpg

 

Så låt oss förstå detta mycket viktiga 13:e chakra. Detta chakra är en portal till de renaste kärleksenergierna i Ditt hjärta där Du kan uppleva det, som idag, bara är en term för Dig och mänskligheten: villkorslös kärlek. Genom det 13:e chakra hör allt samman, detta är chakrat av Enighet. Det 13:e chakrat och dess energier blir avgörande för alla på jorden och vår väg till ett 5 dimensionellt medvetande. Det finns olika sätt att komma åt detta chakra. I GoldenStarCode Aktivering finns möjlighet att fördjupa dig mer i detta energiarbete.

GoldenStarCode Aktivering består av meditationer, behandlingar, kanalisering och ljuskoder av information från Ljusvarelser och Mästare med syfte att skapa kontakt med Vår Högsta Gudomliga Källa. GoldenStarCode är en högre frekvens av gyllene energi som tillkommit för att snabba på processen av mänskligheten och jordens utveckling så vi alla får tillgång till en högre frekvens av medvetenhet. För att kunna ta emot denna gyllene energi behöver vi öppna våra hjärtan och träda in i vår innersta essens av oss själva. GoldenStarCode aktiveringar utgår ALLTID från hjärtat. Det är endast genom ditt hjärta Du kan integrera, förankra, manifestera och föra ner denna gyllene energi på vår jord. När gyllene energin strömmar in i Ditt hjärta och fyller Ditt inre med ljus, sker en transformation som renar Dig från energier med lägre frekvenser. Aktiveringen ansluter Dig till ett sammanvävt nät av gyllene ljus. När denna högre frekvens av ljus flyter ut och fyller hela Din kroppsliga varelse sker ett energiutbyte med ökad frekvens och energiflöde som expanderar Ditt medvetande. Energierna från den 12:e gyllene strålen & 13:e diamantstrålen är en mycket ren och kraftfull som nu kommit oss till känna för att återupprätta obalanser som uppstått i kropp, sinne och själ samt väcka gamla cellminnen, kunskaper och potentialer som finns bevarat i vårt inre. Strålarnas fusion av gyllene diamantenergi som är den högst vibrerande frekvensen på vår jord just nu, är ett redskap för att låsa upp Dina inre dörrar så att Du kan öppna och gå igenom dem med Din egen kraft. Dessa ljuskoder hjälper Dig också att öppna alla Dina inre nivåer av högre medvetande!

Golden StarCode Aktiveringar kan Du få via individuell behandling där Du genomgår en reningsprocess för att sedan ta emot, integrera, förankra och balanseras den nya frekvensen på ett djupare plan i sinne, kropp och själ. Genom djupgående processer uppgraderas Dina celler att vibrera i en högre frekvens som hjälper Dig att aktivera Din inre portal och kanal som ansluter Dig till Dina högre chakran och Högre Jag. Aktiveringsprocessen kommer att uppgradera Dina ljuskroppar, Du kommer också få tillgång till information, kunskap och verktyg för att kunna bibehålla denna högre frekvens av energi och medvetande i Ditt vardagliga liv. När aktiveringen sker genom kurser kommer gruppens mångfald, dynamik och dess gynnsamma effekter att förstärka energin och skapa en samklang mellan Dig, Moder Jord och den Universella Källan av Ljus och Kärlek.   

Mer utförlig information om Golden StarCode Aktivering finns på: "Vad är Golden StarCode"

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)