GoldenStarCode Aktiveringar

Lite förklaring om GSC-Aktivering och på frågor om varför denna aktivering inte som många andra behandlingsformer blivit en teknik/metod som genom utbildning kan läras ut och spridas till fler.

Genom att följa min känsla har jag valt ett annat sätt att arbeta eftersom jag vill bevara unikheten i denna aktivering som handlar om att öppna upp det 5D högre chakrasystemet, nya DNA-strängar och 13 chakran samt parallella dimensionella chakran.

Ditt DNA och högre chakran bär en unik uppsättning som hjälper oss att ta emot och hantera dessa högfrekventa energier i våra kroppar. Varje högre chakra innehåller information om din ursprungliga energistruktur, när dessa öppnas får Du mer tillgång till Dig själv. Genom expansion kommer dessa chakror genom det gudomliga hjärtats krafter att stråla samman med oändligheten som ger Dig en helt ny multidimensionell verklighet.

För att kunna ta in dessa nya frekvenser i våra kroppar består denna process av en djupare transformation för att avsluta och avlägsna 3D energier och kopplingar som binder oss kvar i känslor och tankar med lägre vibrationer. Genom att släppa dessa gamla nedärvda mönster som finns i vårt DNA och cellminnen kan vi omvandla omedvetenhet till medvetenhet.

Dessa högre chakran är ett universellt chakrasystem, därför är min intension och uppdrag att kalla på ljusvarelser som kommer från högre universum och som kommit hit för att lösa upp hierarkin och de lägre energierna som råder här i detta universum och på jorden, så ovan & så nedan (macro-micro och vice versa). Vi gör detta genom att ta emot dessa energier med en hög kärleksvibration samt lyskoder som höjer vår inre ljuskvot av medvetenhet i våra kroppar.

Det är genom kärlek, medvetenhet och förståelse vi kan befria oss från dessa 3D energier som skapats ur denna hieraki av makt och kontroll. Genom att först hjälpa oss själva att bli fria kan vi sedan med ren och villkoslös kärlek från hjärtat hjälpa andra. Detta kan vi endast göra på vårt eget unika sätt genom egna upplevelser och erfarenheter. Därför kan denna aktivering inte läras ut som en teknik/metod. Detta är en inre omvandlingsprocess som utvecklas och växer fram från våra hjärtan och på så vis kommer denna högre frekvens av kärlek och medvetenhet att spridas vidare av dem som är redo.

Aktiveringar och behandlingsformer som bygger på appliceringar av olika metoder och tekniker är för mig fasta former som begränsar och håller oss kvar i dessa lägre 3D energier. Enligt min upplevelse är detta ett förlegat lärosätt som är djupt förankrat i denna värld. Genom mina 5 barn i åldrarna 23-13 år har jag fått erfara hur skolans läroplan är utformad utifrån denna hieraki av lägre medvetenhet. En läroplan som inte är i linje med dagens medvetna barn gör att de blir uttråkade och omotiverade, vilket minskar koncentration- och inlärningsförmågan.

Kan erkänna att jag under mina utbildningar i bland annat massage, reiki, zonterapi alltid haft svårt att lära mig tekniker som ska utföras på ett visst tillvägagångssätt. Ännu svårare var det att sedan försöka förhålla mig och efterfölja denna ordning eftersom jag kände hur jag tappade min inre förmåga och känsla, vilket ledde till att jag ganska snabbt tröttnade och motivationen att fortsätta försvann.

Att få arbeta med hjärtat och följa den inre känslan gör att varje aktivering utformas och anpassas efter individens unika förmågor. Att verka utifrån den gudomliga planen gör att jag befinner mig i ett tillstånd av flöde, vilket ger mig energi och kraft att arbeta i flera timmar utan att uppleva trötthet, förlust av energi och motivation.

GSC-Aktivering är en av många alternativ som hjälper oss att höja vår frekvens av medvetenhet. Denna process har ingen utformad mall med tekniker och tillvägagångssätt. De som väljer att gå dessa aktiveringssteg ska genom en djupare inre kontakt finna sitt eget unika sätt att sprida och förmedla denna högre frekvens av ljus, kärlek och medvetenhet.

Det är en stor glädje och lycka som jag känner när flera av dem som gått aktiveringsstegen berättat hur de med djupare kontakt och tillgång till sig själva fått tilliten att utveckla sina unika förmågor och på så vis funnit en inre källa av inspiration att sprida denna högre frekvens genom bland annat kommunikation, meditation, behandlingar, yoga m.m.

År 2002 skedde de första Golden Egg aktiveringar på jorden. Denna energi väckte den inre gudomliga kontakten i oss ljusvarelser från högre universum, vilket hjälpte oss att minnas vårt ursprung. Ett uppvaknande som återgav oss insikten om uppdraget vi kommit hit för att utföra. 

Jag bär en stor ödmjukthet att får möjligheten vara denna kanal, utan denna kontakt med den gudomliga källan av högre frekvenser hade jag aldrig kunnat verka och utföra dessa aktiveringar. Så all ära och tacksamhet till denna källa och flöde av energi som varje dag strömmar in i mitt hjärta och fyller mig med ljus och kärlek.

I mina behandlingar använder jag mig av flera helt nya nedkanaliserade healingförmågor. Förmågor som jag fått tillgång från tidigare inkarnationer och i andra dimensioner för att bättre kunna hjälpa andra att hitta tillbaka till sitt autentiska jag; sitt ursprung här på jorden eller på andra platser och i andra dimensioner. Genom mina healingförmågor hjälper jag mig själv och andra att höja sin frekvens och medvetande genom att aktivera det högre chakrasystemet. Detta innefattar att hämta hem sina själsfragment och gudomliga förmågor för att bli hel igen och på så vis komma hem i sitt hjärta och sanna jag här på jorden. Det högre chakrasystemet skapar total balans för att känna sig grundad, trygg och med tillit kunna bidra till att heala och höja kärleksfrekvensen på jorden så att vi alla kan leva i harmoni, glädje och gemenskap som baseras på acceptans, respekt och villkorslös kärlek till allt och alla. 

 fargstjarna.png

Vad innebär aktivering av det högre chakrasystemet?

Det finns 13 frekvenser av gyllene strålar (the golden rays) som motsvarar och involverar våra 13 DNA-strängar och 13 chakran. Den tolfte DNA tråden anses vara Guds energi inom Dig, och en av kvantums trådar som leder Skaparens energi genom Ditt DNA. Det är styrkan av denna energi som sammanflödar Gud och all livs kraft, i den gudomliga människan. Dessa Ljuskoder tvättar bort stämplen av Begränsningar som blockerat Dina celler och DNA- trådar. Att aktivera 12 DNA-strängar/chakran och den 12:e gyllene strålen är en förutsättning för att få tillgång till den 13:e strängen och chakrat som sammankopplar Dig med den 13:e diamantstrålen av högre frekvenser som motsvarar den mest kraftfulla och renaste vibrationer av universell kärlek och medkänsla. Det är när alla Dina 13 chakran förankrats i kropp och själ och sammankopplats med universums Central Sol och kollektiva ljuskälla, som alla chakran och ljuskanal kommer att stråla samman och förenas i ditt gudomliga hjärtchakra. Det 13:e chakrat fyller just nu en viktig funktion på vår jord, vilket innebär att DU från rötterna under dina fötter, genom din fysiska kropp, hela vägen genom dina chakran och Kristusnivåer fram till den kosmiska Källan nu är sammanslagen till en Enhet! Detta tillstånd gör dig till en Treenighet, i vilken Gud är EN i sitt väsen. Eftersom Guds Sinne är allt, kan det aldrig vara skilt från sig själv. Det är via det 13:e chakrat som vi nu kan bli anslutna till den 13 gyllene strålen av Guds medvetande (the 13th golden-diamond ray energy matrix). Den 13:e strålen är en raffinerad och ren nivå av ljus och den högsta frekvens som nu finns att tillgå på jorden. När Ditt 13:e chakra aktiverats och är i linje med super galaxens centrum uppgraderas Din ljuskropp och  en inkörsportal till de renaste energierna öppnas i Ditt hjärta som är förenade med vår Gudomliga Moder och den universella ovillkorliga kärleken.

 /images.jpg

 • Golden StarCode är en aktiveringsfrekvens som börjar manifestera en cellulär förändring från det Högre Gudomligt Medvetandet.

 • Aktiveringen öppnar Ditt hjärtchakra och ger Dig tillgång till Dina inre nycklar så att Du kan träda in i Ditt "Inre rum" eller så kallade "Sacred Heart" och ta del av Din Högre Sanning. Det är enbart genom Ditt hjärta som gyllene energi kan föras ner, tas emot och integreras i Din kropp och vidare på vår jord.

 • En aktivering eller en så kallad "switch" slår på och påskyndar processen av uppvaknandet.

 • Golden StarCode Aktivering och dess energier renar och hjälper Dig att släppa på gamla minnen, blockeringar, mönster och föroreningar i kropp och själ som inte längre är gynnsamma för Dig och Ditt Högre Jag.

 • Aktiveringarna talar om för kroppen att återvända till den ursprungliga Gudomliga planen.

 • Medvetandet expanderar ditt DNA, ju mer vårt medvetande ökar desto mer expanderar vårt DNA.

 • Bidrar till balans och centrering så att alla processer arbetar synkroniserat med varandra.

 • Integrerar Kropp, Själ, Sinne och Ande.

 • Löser upp dina trauman permanent. Trauman finns i ditt liv (dåtid, nutid och framtid), i tidigare liv, i andra dimensioner och i ditt chakrasystem mm. 
 • Nedbrytningen av våra kroppar kan lätt vändas genom en aktivering och vi kan återigen ta nytt anspråk för god hälsa och känna ett välbefinnande som vi aldrig tidigare känt.

 • Avbryter kontakten till det mänskliga kollektiva medvetandet (det tusentals negativa gruppmedvetanden, föreställningar, trossystem, övertygelser, attityder mm som du och andra har samlat på sig i detta livet och i tidigare liv och som påverkar dina tankar och känslor). Det negativa kollektiva medvetande kan finnas i dina olika liv, i ditt genetiska arv (från dina förfäder; i blods- och celleminnen), vilket kan blockera flödet i ditt liv på många sätt genom det morfogenetiska fältet.

 • När vi genom aktiveringar börjar använda vår egen kraft till självläkning kan vi aldrig bli sjuka igen eftersom det inte är den fysiska kropp som blir sjuk, det är sinnet. När sinnet är läkt, kommer den fysiska kroppen att transformeras och vi kommer att återfå vår kompletta hälsa. Utan sinnet skulle den fysiska kroppen aldrig bli sjuk från början. Sinnet förbinder oss till förorenade känslor och tankar som finns i denna 3D sfär, vilket försvagar cellernas förmåga att ta in ljus och vibrera i högre frekvenser.

 • Aktiveringen väcker Din inre urkraft och Högre potentialer där du genom nya verktyg lär Dig använda dessa krafter och förmågor.

 • Aktiverar Dina cellminnen så att Du börjar minnas Ditt ursprung, tidigare liv, gamla minnen och kunskaper från Din Högre Gudomliga Källa.

 • Balanserar, renar och återställer Dina lägre chakran till dess ursprungliga kraft, syfte och potential.

 • Aktiverar och öppnar upp Dina Högre chakran, via denna kanal får Du en ren kontakt med Ditt Högre Jag (själen) och Din Högsta Gudomliga Källa (Din Gudomlighet), så dessa kan förenas till ETT.

 • Guldenergin står för påfyllnad, den gyllene energin bär på Dina ursprungliga kvalitéer och Skapelsens alla färger i obegränsade mängder.

 • GoldenStarCode Aktivering - är en av de högsta frekvenserna på planeten som aktiverar och återställer Dina celler, DNA-strängar och chakran till dess ursprungliga skapelse.

 • Bistår mänsklighetens och jordens uppstigning så att Du blir en balanspelare av ljus.

 • Genom Aktiveringen tar Du emot koder och nedladdning av nya andliga konfigurationer som sammankopplar Dig med det gudomliga nätverket som ger Dig tillgång till nya själsprogrammeringar och gudomligt flöde av kärleksenergi som omvandlar sinne, celler, kropp och själ att vibrera i linje med Ditt högre gudomliga Jag.

 • Höjer Dina frekvenser för att locka ett större rutnät av människor, platser, tider, saker och händelser.

 • Flyttar Dig från jordens tredimensionella Matrix till den 5 dimensionella Nya Världen.

 • Golden StarCode aktiverar Dina 13 chakran, vilket är ett universellt system med tillgång till högre dimensioner som öppnar och centrerar ditt gudomliga hjärta. Din gudomliga hjärtkraft får Dig att stråla samman och förenas med Din högre gudomliga källa och genom Mahatmaenergin renas alla dina 352 nivåer fram till gudskällan (som är den högsta frekvensen på planeten just nu).

hjartats-vag.jpg

 

Så låt oss förstå detta mycket viktiga 13:e chakra. Detta chakra är en portal till de renaste kärleksenergierna i Ditt hjärta där Du kan uppleva det, som idag, bara är en term för Dig och mänskligheten: villkorslös kärlek. Genom det 13:e chakra hör allt samman, detta är chakrat av Enighet. Det 13:e chakrat och dess energier blir avgörande för alla på jorden och vår väg till ett 5 dimensionellt medvetande. Det finns olika sätt att komma åt detta chakra. I GoldenStarCode Aktivering finns möjlighet att fördjupa dig mer i detta energiarbete.

GoldenStarCode Aktivering består av meditationer, behandlingar, kanalisering och ljuskoder av information från Ljusvarelser och Mästare med syfte att skapa kontakt med Vår Högsta Gudomliga Källa. GoldenStarCode är en högre frekvens av gyllene energi som tillkommit för att snabba på processen av mänskligheten och jordens utveckling så vi alla får tillgång till en högre frekvens av medvetenhet. För att kunna ta emot denna gyllene energi behöver vi öppna våra hjärtan och träda in i vår innersta essens av oss själva. GoldenStarCode aktiveringar utgår ALLTID från hjärtat. Det är endast genom ditt hjärta Du kan integrera, förankra, manifestera och föra ner denna gyllene energi på vår jord. När gyllene energin strömmar in i Ditt hjärta och fyller Ditt inre med ljus, sker en transformation som renar Dig från energier med lägre frekvenser. Aktiveringen ansluter Dig till ett sammanvävt nät av gyllene ljus. När denna högre frekvens av ljus flyter ut och fyller hela Din kroppsliga varelse sker ett energiutbyte med ökad frekvens och energiflöde som expanderar Ditt medvetande. Energierna från den 12:e gyllene strålen & 13:e diamantstrålen är en mycket ren och kraftfull som nu kommit oss till känna för att återupprätta obalanser som uppstått i kropp, sinne och själ samt väcka gamla cellminnen, kunskaper och potentialer som finns bevarat i vårt inre. Strålarnas fusion av gyllene diamantenergi som är den högst vibrerande frekvensen på vår jord just nu, är ett redskap för att låsa upp Dina inre dörrar så att Du kan öppna och gå igenom dem med Din egen kraft. Dessa ljuskoder hjälper Dig också att öppna alla Dina inre nivåer av högre medvetande!

Golden StarCode Aktiveringar kan Du få via individuell behandling där Du genomgår en reningsprocess för att sedan ta emot, integrera, förankra och balanseras den nya frekvensen på ett djupare plan i sinne, kropp och själ. Genom djupgående processer uppgraderas Dina celler att vibrera i en högre frekvens som hjälper Dig att aktivera Din inre portal och kanal som ansluter Dig till Dina högre chakran och Högre Jag. Aktiveringsprocessen kommer att uppgradera Dina ljuskroppar, Du kommer också få tillgång till information, kunskap och verktyg för att kunna bibehålla denna högre frekvens av energi och medvetande i Ditt vardagliga liv. När aktiveringen sker genom kurser kommer gruppens mångfald, dynamik och dess gynnsamma effekter att förstärka energin och skapa en samklang mellan Dig, Moder Jord och den Universella Källan av Ljus och Kärlek.   

Mer utförlig information om Golden StarCode Aktivering finns på: "Vad är Golden StarCode"

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)