GoldenStarCode Balanseringar

GSC-Balansering 

Din närvaro har en signatur som vibrerar i en harmonisk resonans. I denna healingsession sker en djupgående transformation som öppnar upp Dina inre dimensioner där Du hämtar hem viktiga ljuskoder som hjälper kroppen att svara an på dessa högre vibrationer av medvetenhet. Du kopplas till Din ljuskälla och denna högre frekvens av gyllene energi startar en djupgående inre process som hjälper Dig att förlösa blockeringar i Kropp, Själ och Sinne. Vibrationen av dessa högre frekvenser renar, transformerar och balanserar Dina celler och cellminnen. Energiernas helande effekt omvandlar och uppgraderar Dina mönster, tankar och känslor så att de kommer i samklang med Ditt Högre Jag. När lagren av blockeringar på olika nivåer i olika tider och dimensioner löses upp och försvinner blir du mer medveten, vilket höjer din frekvens samt öppnar och gör dig mottaglig för aktivering av ditt högre chakrasystem där du får tillgång till fler dimensioner. (Detta är en healing-balansering som passar alla, du behöver inte gjort någon GSC-Aktivering.)

Pris: 850 kr/balansering (denna behandling tar ca 1,5 tim) 

Denna balansering kan även ske via telefon/skype där Du får guidning igenom processen.

Mer info om GSC-balansering finns längre ned på denna sida.

Golden-Diamond balansering

För Dig som gjort GSC-Aktiveringar kan Golden-Diamond healingen hjälpa Dig i denna djupgående transformation-och läkningsprocess som stärker och bygger upp en ny inre struktur av Dina ursprungliga DNA-strängar och högre chakran. Denna balansering av guld- och diamant energi förankrar en högre frekvens i DNA, kropp och själ som hjälper dig att få en starkare anslutning till Dina nya högre chakran. I denna behandling löser laserenergin upp blockeringar som hindrar dig att stå i din kraft och verka i ditt gudomliga hjärta. Via denna transformering kommer nya uppgraderingar att öppna upp inre dimensioner i Ditt hjärta där högre frekvenser av medvetande kan strömma in och väcka dolda nycklar, minnen, erfarenheter och kunskaper från urminnes tider. Eftersom Du är unik kommer healingen att anpassas till Din signatur, Dina inre förmågor och Högre potentialer, vilket ger en ökad balans och förening mellan kropp, sinne, själ och Ditt högre Gudomliga Jag. 

Pris: 950 kr/balansering (denna behandling tar ca 2 tim) 

Denna balansering kan även ske via telefon där Du får guidning igenom processen.

Healing-Energiboost

Denna healing belyser och avlägsnar de energier som stör och tar kraft och energi. Healingen för dig medveten om problematiken genom att belysa dess orsak. Med förståelse gör du dig fri och med nya insikter stärker du din inre kraft och ljus. Är det ett problem som ständigt återkommer kan dess orsak sitta på djupare plan och då rekommenderas istället en GSC-balansering eller GSC-Aktivering Bas 1 där du genom ditt högre chakrasystem öppnar förmågan att hantera och frigöra dig från inprogrammeringar och trauman från det förgångna.

Pris: 750 kr/behandling (denna behandling tar ca 1 tim)

Denna balansering kan även ske via telefon där Du får guidning igenom processen.

Återställande Healing

Denna healing avprogrammerar alla former av inprogrammeringar som du fått i detta och tidigare liv. Många gamla själsliga inprogrammeringar stör din naturliga rytm och balans, vilket hindrar dig från att vibrera i högre frekvenser. Denna återställande healing löser även upp initieringar som inte längre fyller någon funktion. Genom att återställa balansen löser du också upp gamla trauman och negativt laddade relationstrådar.

Pris: 1500 kr (Behandlingen tar ca 1,5 tim)

Denna återställande healing kan också göras som distanshealing via telefon. 

Råd- och vägledning via telefon

Jag tolkar Ditt namn och födelsenummer för att ge Dig en större förståelse om Dig själv, Din själ och Ditt livsuppdrag. Via gudinne- och mästarkort ger jag Dig också vägledning för Din potentiella väg och utveckling.

30 min: 400 kr

1 timme: 700 kr

Mer info får Du vid bokningen.

Exempel på tolkning;

Födelsenumret tillhandahåller individens livsnummer och namnets numerologi beskriver individens personlighet, där den hebreiska kulturen har tillskrivit alla 22 bokstäverna i det hebreiska alfabetet en särskild siffra, där varje ord reduceras till en aritmetisk figur som håller en hemlig innebörd. Siffrorna som varje individ erhåller när de föds och tilldelas ett namn kommer från naturlagarna om universell dragningskraft.

Ditt födelsedatum och namn vibrerar i en frekvens som svarar an på Din själs tillhörighet och ursprung. Dessa nummer har en betydelse som genomsyrar hela Ditt nuvarande liv. Dessa siffror har en innebörd som sammanfattar Dina personliga ändamål och de har även en djupare innebörd om Din livsuppgift.

Siffrorna i Ditt namn och födelsedatum räknas samman och bryts ned till talen 1-9 förutom talen 11, 22 och 33 som är Mästartal. 

Healing på distans

Via distanshealing får Du hjälp med att lyfta fram och förlösa blockeringar som rädsla, oro, ångest, smärta, irritation m.m. som håller Dig kvar i lägre frekvenser. Denna behandling ger Dig ett ökat flöde och balans i kropp, sinne och själ. Efter behandlingen får Du även en återkoppling där Du får budskap/information som hjälper Dig att få ökad medvetenhet om blockeringarnas ursprung. 

Behandlingen via distans tar ca 45 min-1 timme + en återkoppling via mail.

Kostnad: 600 kr

 

Info om GSC-Balansering:

GoldenStarCode-balansering är en healingprocess som innehåller ljuskoder av högre energier och frekvenser. Processen utgår alltid ifrån den nivå Du befinner Dig på i syfte att uppnå balans i kropp, sinne, själ och chakran. Denna process kan komma att upprepas, då endast det som fyllt sin funktion i varje nivå kan avlägsnas. Våra kroppar kan endast bearbeta lite i taget, eftersom en obalans annars kan infinna sig. Varje gång du får en uppgradering får Du också en nya själs justeringar och koder som stämmer överens med den multidimensionella varelse Du är. Balanseringen innefattar följande nivåer;

 

rosa-angel.png

 

GoldenStarCode-Balansering består först av en transformation, vilket är en process som förlöser blockeringar i Kropp, Själ och Sinne, genom att följa tråden av tidigare liv kan Din Själ bli fri från energikrävande karmaband. Processen innefattar kanalisering och vägledande budskap samt aktivering och initiering av den gyllene energin som vibrerar och verkar på cellnivå. Denna djupgående energifrekvens renar, transformerar och balanserar Dina celler, cellminnen och ljuskroppar. Främst kommer kommer karma- och känslokroppen med dess chakracentra att bearbetas. Energiernas helande effekt omvandlar och uppgraderar Dina mönster, tankar och känslor så att de kommer i samklang med Ditt Högre Jag. Mottagandet av denna frigörande frekvens av energi kommer att skapa harmoni och balans mellan Dina energikroppar som ger ett ökat energiflöde i Sinne, Kropp och Själ. Föreningen mellan Din Gudomlighet, Ditt högre Jag och Din eviga själslåga kommer att ge Dig en ökad förståelse och vidga Din medvetenhet om Dig själv.

 

kristall.png

 

I GoldenStarCode balansering ingår healing med kristallina och gyllene frekvenser. Detta är  en energi som kommer från Din universella Själsliga Ursprungskälla av Ljus. Påfyllnad och balansering av energier från din kristallina själskälla renar och aktiverar nya uppgraderingar i Dig och dina ljuskroppar. Detta kristallina ljus av högre frekvens öppnar din inre kanal som gör Dig redo att ta emot högre medvetande och ökad förståelse av Ditt livsuppdrag på Jorden. Genom att integrera och återkalla Din kristallina själsenergi i Ditt hjärta kan Du med hjälp av denna högre vibration tona in Dig och få starkare kontakt med Ditt själsliga ursprung och dina själsliga förmågor. Kristallenergierna hjälper dig att läka dina själsliga sår och läckage. Denna kontakt öppnar förmågan att ta emot information och budskap från den Kosmiska ursprungskällan där Din Själ hör samman. För att föra ner denna energi i Din kropp och sprida denna högre frekvens på jorden kommer Du att genomgå en balansering där Du sammanför Din Gudomliga - och Kristallina energi med Din Urkraft. Genom att förena och förankra dessa enerigier i Moder Jord kan de integreras på ett djupare plan i kropp och själ, vilket gör det möjligt att ta emot ren information av Din Högre sanning, kunskap och visdom. Kristallenergin renar och öppnar förmågan att ta emot den gyllene energin. Den kristallina själsenergin är nyckel för att återkalla och expandera Din kraft och Dina själsliga potentialer. En process som hjälper Dig att komma i kontakt med Ditt Högre Gudomliga Jag.

 

guldstjarna.png

 

GSC-Aktivering

GoldenStarCode-Aktivering Bas 1 En aktivering av 13 chakran och DNA som ger Dig tillgång till en Högre dimension och en djupare förståelse av Dig själv och Dina medmänniskor. Aktiveringen och balansering av DNA-spiralen och det högre chakrasystemet har tillkommit för att underlätta denna förändringsprocess av frekvenshöjningar. Genom djupgående aktiveringar får du möjlighet att öppna upp och träda in i Dina omedvetna världar som finns lagrade i Dina celler, DNA och chakrassystem. I Ditt DNA finns det gömda nivåer av medvetande, potential och uråldrig kunskap som Du vid denna punkt kanske inte förstår. Ditt svar på denna initiering är att Dina celler startar en inre process som aktiverar dolda nycklar, minnen och cykler av många tidigare liv. Denna aktiveringsprocess hjälper Dig och det kollektiva medvetandet på jorden att svara an på den gyllene frekvensen av kärlek och ljus som i allt högre grad omger oss. Gyllene energin kommer att öka Din inre styrka och ge Dig en utstrålning av hälsa och kraft. Jordiska avtryck har ofta orsakat att Du glömt vem du är. För att släppa lagrade avtryck och manifestera den Gudomliga kärlekseneergin i kropp och själ behöver var och en av oss harmonisera och balansera med ljusstrålen som förankrar och förenar oss mellan den Kosmiska källan och Moder Jord. Initieringen av den nya förgyllda kärleksenergin väcker de koder som bidrar till Ditt återuppvaknande. Din närvaro och själ har en signatur som vibrerar i harmonisk resonans. Denna signatur är kodad för att svara an på initieringen av GoldenStarCode och den Heliga Triangeln. Dessa koder gör Dig mottaglig att öppna upp och ta emot den gyllene kärleksenergin som väcker Din inre visdom, kunskap och urkraft. Det är Din själsliga närvaro som har fört Dig genom alla de saker som Du passerat och äntligen kommer att lämna bakom dig. Denna balansering ger Dig även möjlighet att lyfta fram, förstärka och integrera gömda minnen och avtryck av Din Gudomliga storhet som Du älskar och återigen vill manifestera i Kropp, Själ och Hjärta. Återskapandet av DNA-spiralen, högre chakran och ljuskroppar startar en helande och stärkande process som leder Dig till att bli den Mästare Du är ämnad att vara. Din väg är unik därför kommer denna balanseringsprocess att vara anpassad till Din signatur, inre kvalitéer och Högre potential.

Du kan efter GSC-Aktiveringen fortsätta denna process utveckling genom mer fördjupade steg: GSC-Master, Master Advance och Dimoda Code som du kan läsa mer om på sidan: Priser GSC-Aktivering.

GSC-Balansering och GSC-Aktivering Bas 1 kan även ske på distans via Skype och telefon. Boka tid för balansering gör du enklast genom att ringa eller maila, kontaktuppgifter finns under fliken Kontakt. Under fliken Priser GSC-Aktivering finns mer information om behandlingen.

Hur arbetar jag som terapeut/GSC-activator?

I mina behandlingar arbetar Jag utifrån De högre gyllene strålarna (The Golden Ray) där Jag via min ljuspelare står i balans och är sammankopplad mellan Hjärtat av den Kosmiska ljuskällan - Mitt inre Hjärta - Hjärtat i Moder Jord. I denna kanal befinner jag mig i ett flöde av högre frekvens som genomsyras av ren energi och information. Genom min förankring och balans mellan Fader Himmel och Moder Jord har jag möjlighet att föra ned denna gyllene energi iform av koder och frekvenser på vår jord. För att hämta hem information om själens livstråd och ursprung är jag via Ljuskanalen i mitt inre hjärta ansluten till ”det högre gudomliga arkivet" som är ett slags kosmiskt bibliotek eller informationsbank med allt som någonsin hänt och kommer att hända. All kunskap, såväl förfluten som nutida och framtida finnas bevarad i detta gudomliga arkiv som även kallas Guds minne eller Livets bok. All information om varje individ och händelse i evigheten finnas inkodad i detta universella arkiv och det finns möjlighet för alla som väljer att öppna upp sitt "Inre rum i Hjärtat" eller så kallade "Sacred Heart" för att återigen få tillgång till denna information. För att lösa upp blockeringar använder jag mig av det multidimensionella, morfiska fältet för att genom olika aspekter och dimensioner kunna lösa upp orsaken till symtomen. Vid stora själsliga blockeringar har jag via Moderskraften 13 tillgång att använda laserenergin. Denna kraft löser upp alla järngrepp som hindrat ljusvarelser att expandera och utveckla ett högre medvetande.

För att kunna ta emot och integrera denna förhöjda frekvens av energi krävs det att vi alla gör vårt inre energiarbeten på egen hand. Att som terapeut gå in och göra Ditt inre jobb gynnar varken Dig eller mig. Jag är bara en kanal och vägvisare där min uppgift är att tillföra Dig energi, ljus, kraft, information, koder samt vägledning som kan komma att underlätta Dig i Din process att nå en högre frekvens av visdom och medvetande. Genom denna healing och vägledning får du en djupare förståelse av Dig själv och möjlighet att bearbeta känslor, tankar, relationer, händelser som dyker upp under och efter behandlingens gång. När du blir medveten om energiernas inverkan också kommer processen och utvecklingen av Din Högre Existens att underlättas. För ett lyckat behandlingsresultat behöver Du vara förberedd på att processen innefattar ett intensivt energiarbete i Dig själv på djupare plan.

Väl mött!

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)