Livsenergier med interdimensionella förmågor

Maria Magdalena och Kristus energier är två viktiga krafter i den gudomliga energimatrisen Golden-Diamond Flower of Life som består av speciellt kodade atomer och DNA-partiklar som bygger upp hela strukturen i kosmos och sträcker sig till oändligheten.

Maria Magdalena är den andra strimman av Kristusmedvetandet och som nu alltmer kommer med det gudomliga feminina ljuset på jorden. Denna feminina energi påverkar hela kosmos och det är många interdimensionella ljusvarelser som länge väntat på att denna djupt verksamma energi ska träda i kraft eftersom det öppnar möjligheten att inleda samarbete med oss på en mer medveten nivå. Detta samarbete är av stor betydelse då det kommer att påverka andra dimensioner som en dominoeffekt. Något som de interdimensionella ljusvarelserna uppmärksammat är hur mycket den detonerande effekten av atomer och osynliga linjära tidsfickor påverkat livet på jorden och framförallt den medvetna förmågan att styra de vitala livsenergierna.

Heliga Maria Magdalena koder har legat vilande i århundraden i det mänskliga DNA-fältet och det inkommande flödet av Maria Magdalena koder kommer nu att påverka varje människa på planeten på en mängd olika sätt. Intensiteten kommer att variera beroende på densiteten individen har i energikroppen. Om du har fokuserat att förbättra din hälsa genom att rena och släppa tidigare mönster av dysfunktion kommer energin i din kropp att vara lättare och mindre tät. Som ett resultat kommer du att vara mer känslig för dessa viktiga ljuskoder som nu är närvarande i denna energimatris.

Maria Magdalena koderna bär en förhöjd frekvens av rosenergi som genom kosmiska reaktioner av vitala energier öppnar den universella villkorslösa kärleken i hjärtat så att våra liv kan blomstra av sann glädje och lätthet. När vi öppnar detta flöde av rosenergi i vårt blodsystem kommer vi också kunna fylla oss av kristallenergi laddad med essentiella själ- och stjärnkoder som ger en djupgående läkning av själen. Dessa kosmiska själskoder gör oss mottagliga för att ta emot mer av den spiralformade guldenergin som ger oss tillgång till de universella krafterna. När vi nått en viss inre nivå av ros, kristall och guldenergi är vi redo att återigen ta emot diamantenergin. En högfrekvent och kraftfull energi, vilket startar en djupare process av inre omvandling som öppnar vår förmåga att styra de vitala livsenergierna. Tillsammans kommer denna sammansättning av energier att läka jorden, människor, djur och växter på cell- och atomnivå.

Rosenergin (feminin) är som starkast vid vintersolståndet i december, under denna kortaste dag på året kan vi genom stillhet och medvetenhet välkomna kärleken och ljuset in i våra liv. Kristallenergin (maskulin) har däremot sin starkaste period under årets lägsta dag, vilket inträffar vid sommarsolståndet i juni. Guldenergin (fader) är mest effektfull under vårdagjämningen i mars. Diamantenergin (moder) har starkast inverkan på oss under höstdagjämningen i september. Tillsammans kan dessa energier läka den separerade länken i vår DNA-spiral som leder oss till vår gudomliga källa. När vi uppnår högre frekvenser kommer dessa fyra energier att börja närma sig varandra för att återförenas med Alltet, ur vilket alla ting i universum uppkommer.

Din uppstigningaprocess kommer som en följd av dessa fyra energier att påskyndas där du kommer att genomgå kroppsliga omvandlingsprocesser för att ytterligare minska tätheten av din energi i kroppen. Vad denna frigörelse innebär känslomässig, själslig och tidmässig kan komma att verka oförklarligt eller nästan irrationellt för oss. Oavsett hur det sker kommer denna frisättning att åstadkomma ett kollektivt frisläppande av hela planeten som helhet.

Vad är det som energimässigt sker vid denna frisättning? Elektromagnetisk kraft uppstår runt allt som cirkulerar. Kroppen är uppbyggd av atomer. I dessa atomer finns en kärna och runt denna cirkulerar elektroner, vilket bildar ett magnetfält. Atomerna cirkulerar också runt varandra och bildar molekyler som gör att ytterligare ett magnetfält uppstår. Det är många cirkulerande system som alltid pågår i en kropp.

Elektromagnetismen är mycket starkare än gravitationen. Elektromagnetismen finns i ditt hjärta och påverkar både mikro och makro. Gravitation är en helt annat slags kraft. Magneter kan till exempel både dras till varandra och stöta bort varandra, beroende på hur man vänder polerna. Men gravitationen är en attraktiv kraft som bara påverkar makroplanet. Denna tidlösa kraft skapas av alla kroppar, oavsett vilket material de består av. Magnetism skapas bara i material där elektroner dansar i takt.

Det finns en skillnad mellan dessa universella krafter. Gravitationen är mycket svagare än de elektromagnetiska krafterna, men i stor skala vinner däremot gravitationen. Det är en kumulativ kraft, som blir starkare och starkare ju större kroppen blir. Naturföreteelserna elektricitet, magnetism och gravitation är olika typer av vitala energier, vilka härstammar från den högre källan av kosmiskt medvetande.

Universum är en levande organism där gravitation, elektricitet och magnetism verkar och existerar genom att levande in­­telligenta kosmiska varelser alstrar och styr dem. Gravitationen, elektriciteten och magnetismen består av mycket eterisk korpuskulär materia, vilka var och en har speciella funktioner i alla levande varelser. I människan styrs kroppen av olika processer som aktiverar kemiska reak­tioner i form av cirkulation och flöden som håller ihop vår konstitution. I kosmos ma­­nifesterar sig dessa karaktäristika egenskaper i energimatrisen som genomtränger jorden och solsystemet.

Solsystemet är liksom människan ett system, en levande varelse med ett med­­vetande och intellekt som är av helt andra proportioner. Solen är dess hjärta och hjär­na, planeterna dess organ, och elektriciteten, magnetismen och gravitationen är ”livsblodet” som skapar cirkulation och flöde. Dessa viktiga energier kan kontrolleras med den medvetna viljan i den varelse i vilken de flö­dar. Människan har på sin nuvarande evolutionsnivå inte medveten makt och kontroll över alla sina livsenergier, vilket därför verkar automatiskt i henne. Detta gör att människans flöde och livsenergier lättare kan påverkas och utnyttjas av andra lägre styrande krafter. Men kosmiska varelser som är mer utvecklade har kontroll över sina livsenergier och därför står gravitationen, magnetismen och elektriciteten under en intelligent och medveten ledning. Dessa kos­miska vanor kallas naturlagar och är så kraftfulla att de kan kvantifieras och definieras i matematiska termer, vilka uppkommer i form av olika geometriska figurer som nu kan laddas ner genom energimatrisen och Maria Magdalena koderna som vi nu är mottagligliga att ta emot under vintersolståndet 21 december då dessa energier vibrerar som starkast.

Det mänskliga tredimensionella medvetandet har alltid behövt en fast punkt att utgå ifrån, men alla fasta punkter är fiktiva och existerar egentligen inte. Våga tänka i nya banor. Energi måste finnas för att en händelse ska kunna inträffa i tidrummet. 3D består av de fasta formerna höjd, längd och bredd. 4D består av tid och rum, vilket skapar ditt inre space. 5D består av energi och gudomlig förmåga att med villkorslös kärlek skapa magi i ditt liv. Genom att skapa kontakt med ditt inre space och lösa upp energier med tyngre densitet kan du istället föra in högre vibrerande energi av ljus och kärlek. När du börjar styra och kontrollera ditt inre space har du genom denna omvandling möjligheten att låta nya positiva och glädjerika händelser börja att ske i ditt liv. När vi på det 5D energiplanet lär oss att förflytta oss i alla våra nu kommer vår ljuskropp att förflytta sig snabbare än ljusets hastighet, vilket gör att gravitationen förändras och åldrandet försvinner.

För att få tillgång till vårt inre space behöver vi göra våra själar fria från den linjära tidslinjen. Det finns den lemuriska tidslinjen som kräver helande, denna är inte så känd som den atlantiska, men kräver ändå upplösning, eftersom många själar förlorades även i denna katastrof.

Sedan finns det Lyrans tidslinje och alla de galaktiska striderna som resulterade i våldsamma och smärtsamma skador för otaliga själar under tidens eoner. Många av dessa grymheter resulterade i själsfragmentering, förvrängning eller förskjutning. Effekterna var negativa för ALLA. Därför är det viktigt att med högre frekvenser genomskåda och läka alla dessa skapade ”tidsfickor" som orsakat att många själar sitter fast i tidslinjer som genom förvrängningar varit osynliga. Detta har försvårat läkningen för många själar eftersom själen i detta tidsvakuum förlorat viktiga själskoder som är nödvändiga för att utvecklas till en högre medvetenhet. Dessa förlorade själsfragment har gjort att många själar istället stagerat i utveckling och därmed tappat förmågan att styra gravitationen som hjälper vårt inre space att förhålla oss till det som sker i det yttre (makro). Dessa själsliga läckage påverkar just nu störningar i vårt hormonsystem, vilket i sin tur påverkar kroppens övriga cirkulationssystem. Därför är det av stor betydelse att vi genom energiarbete och helande läker dessa tidfickor som hindrar själar att nå 5D då viktiga själsfragment hålls fast i dessa tidsmässiga vakuumförpackningar som skapar inre tomhet och meningslöshet, vilket gör att attraktionskraften att styra våra livsenergier försvinner samt möjligheten att förändra våra liv till det bättre.

Önskar gärna informera dig om de koder som nu transporteras via heliga geometriska former i denna Golden-Diamond energimatris till dem som med ett öppet och kärleksfullt hjärta är redo att ta emot, förankra och sedan sprida dessa heliga och djupt verksamma energier vidare till andra. Detta skapar en höjning av vårt medvetande, vilket också kommer att få en upplyftande positiv effekt på jorden och kosmos som helhet.

Vi ljus-och energiarbetare är ankare av dessa nya energiformer. Många kosmiska ljusvarelser kommer till utvalda människor i denna energimatris med ny kanaliserad information. Dessa kanaliseringar har en kumulativ effekt på energimatrisen, vilket påskyndar förankringen av Maria Magdalena koderna som gör att kvinnorna på jorden kommer helt i sin makt på ett nytt och kärleksfullt sätt. Dessa djupt verkande koder hjälper oss också med påfyllning av kristallenergi och viktiga själskoder för att bli medveten om själsliga läckage så själen befrias från linjära tidslinjer och uråldriga själsliga relationstrådar som hindrar själens utveckling.

För att förstärka denna frekvens behöver vi ljusvarelser meditera tillsammans, vilket också ökar det inkommande energiflödet. Tillsammans multipliceras vibrationen så att vi kan nå det evolutionära kvantsprånget att återigen använda oss av laserenergin som helar separationer, förlorade själsfragment och läckage så att vi återigen får tillgång till den villkorlösa kärlekskraften för att kunna styra livsenergierna och dess flöden inom oss, på jorden och universum. 

Ju mer vi låter dessa högre energier verka i våra hjärtan och genom det 5D energiplanet hantera de vitala krafterna kommer vi genom hjärtats innersta essens öppna strålen av svanenergi som låter oss förenas med vår gudomliga tvillingflamma.

Med ljus, kärlek & innerlighet

10 dec 2017

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)