Mer kraftfull 11:11 Energi!

Äntligen är ögonblicket här då vi öppnar våra gudomliga hjärtan för oändligheten och stiger in och låter oss verka i högre frekvenser av kärlek.

När vi samverkar tillsammans i denna högre frekvens av kärlek kan våra krafter skapa oanade förändringar. Så låt oss alla med våra energier och goda intentioner söndag den 11/11 skapa en plasmaboll fylld av ljus och kärlek inne i jordens mitt. Genom våra ljuspelare skickar vi sedan denna energi inifrån och ut via det gudomliga nätverket för att lösa upp ogynnsamma energier och morfogenetiska fält som håller många människor kvar i ett lägre medvetande. Denna upplösning av begränsningar gör det möjligt att återigen aktivera våra metafysiska gåvor och unika förmågor, vilka är ämnade att verka för oss ljusvarelser, jorden och mänsklighetens högsta gudomliga bästa. Genom vibrationen Ohm får du hjälp att ladda ned dessa ljuskoder som förstärker vibrationen och kärleksfrekvensen i dig och i jordens mitt.

Via nedladdningen av dessa universella ljuskoder kommer en ny inre 11:11 portal att aktiveras i jordens kärna. Förberedelsen för denna nya 11:11 portal har pågått i det dolda sedan en längre tid, vilket har påverkat polaritetsuppdelningen. Aktiveringen av jordens inre punkter som gjordes under energiarbetet höstdagjämningen 23/9 var ett avgörande steg för att nu kunna öppna jordens inre portar. Ljuskoderna och stillhetens energi skapar tillsammans en speciell fusion som aktiverar denna nya inre 11:11 portal. Denna portal är Moder Jords hjärtportal. Jorden kan genom denna portal förena hjärta, kraft, själ och ande till en gudomlig enhet av oändlighet. Det som sker i jordens innersta kärna sker också genom denna gudomliga synkronitet i dig, och allt det som sker i dig sker också i jorden. 

Denna snabbverkande energi som flyttar in i jorden underlättar polaritetsuppdelningen i de relationer som inte längre matchar varandras frekvens. Frekvenser som inte överensstämmer med varandra sliter och förbrukar vår energi, vilket skapar disharmoni, precis som ett ostämt instrument. Därför har eller kommer plötsliga avslutningar att äga rum för att frambringa ny energi i ditt liv, som öppnar ett obegränsad överflöd av 11 energi. 11 är kraften att återskapa DNA-spiralens ursrungliga version. Förlorade själfragment, metafysiska gåvor och förmågor som genom disharmoni blivit fastlåsta i 3D rummet kan med hjälp av denna förlösande 11 kraft återigen strömma fritt. 11:11 portalen fördubblar denna kraft.

All kamp, prestation, prövningar, smärta, ångest, rädsla och lidande från det förgångna som blossat upp i detta skifte kan nu omvandlas via denna inre 11:11 portal. Tillåt dig att läka allt som du ännu inte har förlåtit, ta bort inprogrammeringar av brist, skuld och missunsamhet. Släpp taget om alla begränsningar som hindrar dig från att verka i din fulla potential. Befria dig från energier och förbindelser som tynger ditt hjärta genom villigheten att överlåta all smärta och oklarheter till den högre källan för läkning.  

Välj att ta emot denna nya kärleksvibration som stödjer dig att verka i din obegränsade energi av överflöd och oberoende som Master-året 2018 frambringar. Kom ihåg att de enda begränsningarna som finns är dem du lägger på dig själv. Detta är året med möjligheten att öppna upp detta obegränsade överflöd du så väl förtjänar! Denna energi ger dig kraft att expandera på alla inre plan.

Den 3D tiden närmar sig nu sitt slutslag. Den eviga tiden finns inom dig. För dem som vänder sig inåt kan nu aktivera sitt inneboende urverk att slå i samma rytm som ursprungskällan av evigt varande. 11:11 portalen är kodad med geometriska symboler som hjälper vår kropp och celler att i denna övergång  växla om till en ny existentiell tillvaro. 

Vi har väntat länge, och nu är det äntligen dags! Det som sker nu kan vara ett av de mest magiska år som vi hittills upplevt under vår fysiska resa! Detta är året då vi genom stora prövningar lär oss att "mästra" våra metafysiska gåvor i livets olika skeeden. Denna process där kosmisk energi möter fysisk manifestation kommer att vara omtumlande. En omvandling som kastar om alla förutfattade meningar. Allt kommer under denna process att ställas på sin spets. Känslor behöver bejakas och bearbetas för att vi nu ska kunna integrera mer kärlek i våra liv!

Detta är en energi av sann kärlek som lär oss att manifestera från vårt gudomliga hjärta av Maria Magdalena och Kristus medvetenhet. Denna nyckel av kärlek som finns i vår innersta kärna ger oss möjligheten att manifestera vårt sanna gudomliga syfte i våra liv. När den eviga kärleken strömmar genom dig kommer du i denna gudomliga närvaro att bli ett med Moder och Fader, vilket väcker det allra vackraste i dig och i alla dem du möter på din väg.

Låt mig beskriva mina upplevelser om vad som nu sker i detta gudomliga ögonblick där vi träder in i en verklighet av evig närvaro.

Vi är alla skapare av universum. Expanderar vi, expanderar universum. När livsenergin flödar i genom vårt inre urverk skapas evig tid.

När mörkret lyfter sin kappa öppnas dimensionella ljusportaler på vår jord som speglar vår inre sanna verklighet. Den 3D världen kommer nu att skifta stort och förlora sitt fäste. De nya dimensionella portalerna kommer vara gynnsamma för vårt och jordens gudomliga växande. 

Mörkret har under en lång epok dolt mycket i sin väg, men har nu fyllt sitt syfte. Vi har fått de lärdomar vi behövde lära oss i vårt möte med mörkret. När mörkrets slöjor försvinner över viktiga ljuskällor kommer ny information och kunskap att spira fram genom urkraftens källa. Vi kommer genom dessa källor få tillgång till enorma mängder ljuskoder som länge varit dolda genom tid och rum.

Mörkret har under sin storhettid haft kunskap i sin ägo. Det är mörkret som lockat fram känslor av maktmissbruk, girighet och viljan hos människor att själva äga visdomen. Det finns inget rätt eller fel, men många har fastnat kvar i fällan med att leta andras fel och brister. Tid, kunskap, manipulation, dömande och försvar har ingått i detta 3D maktspel. Släpp nu alla former av mörker för det fyller inte längre någon funktion. Dold och lagrad kunskap ska nu lyftas fram och helas i varje hjärta.

Det är viljan och längtan att nå vår innersta kärna som kommer att omformatera vårt dna. Genom inställningen av vårt inre urverk sker en återanslutning där oändlig information kan strömma in i vårt dna. Denna återinställning är punkten då du ger upp och känner att det är nog. Du har då nått din inre kärna där Du aldrig mer tillåter dig utnyttjas eller utnyttja. Detta är vändpunkten i ditt liv.

Den nya inre 11:11 portalen kommer aktivera ett högre flöde i våra energicenter. Dessa nya aktiveringar kan genom bearbetning ge ökad medvetenhet om hur vi kan omprogrammera genetisk kodning, karma, alla former av förbannelser och inprogrammeringar.

Cellminnen, känslor, rädslor, genetiska arv, beteendemönster, ouppklarade relationer, trauman som vi upplevt i detta och tidigare liv finns lagrade i våra energicenter i olika skikt och frekvenser, beroende på vilken nivå dessa upplevelser skapades. Varje energicenter har en speciell koppling med cellerna och genom denna förbindelse sker en ständigt överföring av energier där information laddas ned och inkodas i vårt DNA. Vårt DNA laddar ned alla former av energi.

Genom 11:11 portalerna strömmar den universella kärleksvibrationen in på jorden. Genom vår ljuspelare tar vi emot och förankrar denna universella kärleksvibration i jordens innersta kärna. Denna förankring stärker vår grundvibration. Kärleksvibrationen är drivmedel som förser jordens inre motorn med kraft. Det är urkraften som får oss att växa i kärlek. Aktiveringen av den inre 11:11 portal kommer genom urkraftens källa att förse oss med mer näring. Genom denna vibration kommer dina energicenter att accelerera. Detta genererar en högre frekvens som avkodar alla ogynnsamma energier och inprogrammeringar i ditt DNA. 

Allt som nu sker har en högre mening. För att förstå kärlek behöver vi också förstå dess motsats. Alla bär vi kärlekens gnista i vår innersta kärna. Kärleken är den inre kraften och i det yttre finns dess motsats. Energi är näring. Vi kan välja att använda vår energi till att göda det positiva eller det negativa.

Andens krafter har sin motsvarighet i egot. Andens krafter är positiva och verkar för det högre gudomliga jaget medan egots krafter är negativa som får oss att verka i vårt lägre och sårade jag. Andens krafter expanderar ditt ljus av sanning, medvetenhet, kärlek, godhet och välvilja. Egot förstorar din självgodhet och behovet av yttre bekräftelse och utmärkelser. Egot skapar en spiral med ständig jakt på yttre tillfredsställelse. Egot är den girige och otacksamma som aldrig blir nöjd utan vill bara ha mer. När vi väljer att verka i samklang med andens krafter skapar vi en spiral av inre styrka, glädje, frid, harmoni, lugn, balans och tacksamhet. 

För att göra inre förändring krävs stillhet, reflektion, bearbetning och erkännande. För befrielse krävs acceptans, förlåtelse och mod att släppa taget om alla värderingar och sanningar. Genom överlåtelse till den gudomliga skaparkraften kommer en total revidering och nollställning att ske.

Fler kommer nu att vända sitt fokus inåt och få tillgång till denna inre kraft av stillhet i våra hjärtan som finns i jordens inre kärna. Denna inre kraft kommer att förstärkas av den nya 11:11 portalen. Denna aktivering kommer att innebära en implosion som ökar jordens inre vibration. Vad denna inre vibration kommer att innebära för jorden och mänskligenhet är svårt att säga. Min känsla är att förändring kommer att ske, men förändringen kommer att upplevas på olika sätt beroende på vilken frekvens och medvetandenivå vi befinner oss. Alla är vi i utveckling och alla kommer med denna förändring få möjlighet att stiga till nästa nivå.

Denna inre ljus- och kärleksvåg kan vara vändpunkten som sköljer bort alla felaktiga grunder som med vilseledande information, osanningar, kontroll och maktstrukturer orsakat djupa präglingar, vilket skadat cellernas förmåga att vibrera i högre frekvenser. Vid överlåtelse av det förgångna kan ljuskoderna från 11:11 portalen verka för att integrera cellernas metafysiska förmågor. Ljuskoderna bär signaler från ursprungskällan som renar och ställer om cellernas klocka i högre frekvenser. När cellerna uppnår en viss frekvenskod kan atomkärnan läkas och återfå sin ursprungliga kapacitet att absorbera större mängd av kristallint ljus. Du har själv aktiverat din specifika frekvenskod. När du når en viss frekvens kommer denna kod att öppnas. Denna kod förstärker ditt unika gudomliga ändamål. Så ta nu denna fantastiska möjlighet som vi alla får att stiga i frekvens.

Precis som livets träd har vi en inre kraft som gör att vi kan hålla en högre grad av balans och harmoni av äkta kärlek inom och omkring oss. Livets träd hjälper oss att kalibrera själen och gudomlighetens högsta uttryck av andlighet i våra hjärtan. Med denna kraft öppnas nya gudomliga anslutningar som förenar oss med allt och alla.

För att ett träd ska växa sig stark och utvecklas är dess rötter nödvändiga. Ju mer rötterna breder ut sig och växer sig djupare in i Jordens kärna av ljus och renaste kärlek desto starkare och större ljuskrona kan trädet utveckla för att ta emot mer ljus- och och kärleksvibrationer. Att grunda mig i jordens inre kärna och gudomliga nätverk är av stor betydelse för mig att kunna verka och stå stark i mitt ljus, sanning och kärleksfrekvens.

I denna förening sker ett gudomligt utbyte av energier i kärlek och växande. Vi förser och fyller Moder Jords inre kärna med energi och ljus för att hjälpa henne att expandera, och Moder Jord förser oss med kärlek och kraft som hjälper oss att expandera och öka kärleksfrekvensen. Vi expanderar tillsammans via det högre gudomliga nätverket som gynnar oss alla. Denna samverkan får oss alla att öka vår grundvibration och inre styrka av balans och harmoni.

När du förankrar och öppnar kraften av 11:11 i ditt hjärta kommer Ditt inre ljus vara en ledstjärna som leder och välkomnar nyvakna själar in i denna nya verklighet som vibrerar i annorlunda frekvenser med helt andra dimensionella levnadssätt. Så låt oss tillsammans verka i kärlek.

Jag kommer 11/11 att befinna mig i Estepona i södra Spanien. Därför sker detta energiarbete via distans och du väljer själv den tid som du känner passar dig bäst under dagen. Det finns en ny guidad meditation som leder dig genom denna 11:11 portal-aktivering. Jag kommer att starta igång energiarbetet tidigt på morgonen via Lemurien-Labyrinten, men själva aktiveringen av den inre 11:11 portal kommer jag utföra kl.17.00 när jag är på plats i Estepona. Du som önskar får gärna koppla samman med mig denna tidpunkt. 

För dig som önskar ta del av den guidade meditation med musik som är laddad med ljuskoder  och som vägleder dig i denna meditation och energiarbete är kostnaden 100 kr. Vid anmälan får du betalningsalternativ och du får tillgång till den guidade meditationen vid registrerad betalning. Om du inte önskar den guidade meditationen är du välkommen att medverka gratis.

Pengarna för denna guidade meditation kommer att gå till en välgörenhetsfond som jag håller på att starta i form av en förening med ändamål att förvalta denna fond som kommer främja alternativa skonsamma och ekologiska val vid all vård och rehabilitering av ohälsa och sjukdom. Information och kunskap från expertis inom området ska spridas så att fler ska få ta del av de alternativa val som ger goda resultat och en förbättrad hälsa. Denna förening kommer också vara en hjälp för att öka den ekonomiska möjligheten för individer som önskar välja alternativa val.

Föreningen/fonden är i dagsläget ännu inte klar då jag inväntar registrering och organisationsnummer från skatteverket för att kunna öppna denna fond. Därför kommer jag att föra över pengarna från energiarbetet som gjordes den 23/9 och detta energiarbete 11/11 i efterhand när fonden är öppnad. Föreningen/fondens namn är: Alternativa val för en helande hälsa.

Anmälan för att medverka i energiarbetet och aktiveringen av den inre poralen som jag håller i och som sker via distans med hjälp av Lemurien-Labyrinten och på plats i Estepona kl.17.00 görs senast 10/11 till: goldenstarcode@gmail.com eller via pm på fb. Ange också i anmälan om du önskar den guidade meditationen som vägleder dig i denna aktivering.

Varmt välkommen att medverka i aktiveringen av den inre 11:11 portalen!

Med ljus, kärlek och innerlighet

Angela

Fler eneriarbeten och ljusmeditationer kommer att ske den 11/11, jag delar länken till de två andra eventen för dig som önskar delta. Det är en stor glädje över detta engagemang och viktiga arbete som nu sker. Så har du möjlighet var gärna med. Själv kommer jag att medverka i alla 3 meditationerna den 11/11. Jag startar igång vid Lemurien-Labyrinten, i Valinge kl.04.30, är med i meditationen Lemurien-Atlantis Karma Frigörelse med Sandra Andersson kl.11.00. Kommer kl.17.00 att meditera och förankra energierna inför aktiveringen av den inre 11:11 portalen i Estepona, jag avslutar sedan med ljusmeditationen kl.20.00 som Christina Grossi anordnar och hon kommer att finnas på plats i Nerja, Spanien. Denna dag har vi tillsammans möjligheten att sprida massor av ljus och kärlek.

Delar även här eventen med de två andra meditationerna som sker söndag den 11/11

Inbjudan om Atlantis-Lemurien - Karma Frigörelse 11/11 kl. 11.00 finner du i länken nedan det är Sandra Andersson som anordnar detta event: https://www.facebook.com/events/2720412604850740/?notif_t=plan_user_invited&notif_id=1541189979397433

Inbjudan och info om Ljusmeditationen 11/11 kl. 20.00 finner du i länken nedan det är Christina Grossi som anordnar detta event: https://www.facebook.com/events/354110908695896/?notif_t=plan_user_invited&notif_id=1541515054700983

6 nov 2018

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)