Pris & info om GSC-Aktivering

GSC-Aktivering öppnar det universella högre chakrasystemet med förnyelsen av 13 chakran och 13 eteriska DNA-strängar. I denna process sker en djupgående läkning där en inre balans och förening av manligt och kvinnligt kan ske i ditt 5D gudomliga hjärta, i syfte att lösa upp lägre energier av separation. I denna aktiveringsprocess får du också förståelse av den gudomliga spiralens fantastiska förmåga att öka din grundvibration och kärleksfrekvens. Det är denna spiral som omvandlar dig till en multidimensionell varelse. GSC innefattar för dem som önskar 4 olika utvecklingssteg vilka är: GSC-Aktivering Bas1, GSC-Master, GSC-Master Advance, GSC-Dimoda Code. Dessa steg är anpassade utifrån den utvecklingsnivå Du befinner dig på. Dess grundläggande syfte är att öka ljusstyrkan i kropp, sinne, själ och hjärta, vilket gör att din ljuskropp kan förflytta sig i olika dimensioner och universum. Det sker också en djupgående aktivering av dina gudomliga ljuskoder som gör dig medveten om hur denna aktivering av DNA har en djup koppling till din ursprungliga gudomliga version, vilket öppnar minnen av högre dimensioner, tidigare liv i Lemurien, Atlantis samt andra civilisationer på jorden och i universum.

Denna aktiveringsprocess sker genom en kombination av Lemuriansk & Arcturians healing, vilket sker via det högre multidimensionella chakrasystemets samverkan med det gudomliga nätverket och det universella nätverket. Med tillgång det multidimensionella chakrasystemet och DNA-spiralens ursprungliga version var Lemurianer en kanal av ren kärlek och ljus. Det är genom denna högre ljuskanal av balans som vi får tillgång till att ta emot, förankra och sprida dessa högre frekvenser och ljuskoder som ger en djupgående läkning och förståelse om energiernas påverkan i micro och macro perspektiv. Arcturians har en högt utvecklad förmåga att placera ett gyllene lager av ljus runt hela kroppen! Denna gyllene spiralenergi smälter in genom alla tre dimensionella lager och in i våra hjärtan, vilket ger oss ett inre gyllene ljus och välmående som är oöverträffad i denna värld! Men lagen om frihet säger att denna högre energi endast kan ges ut när Du begär att ta emot och önskar verka i ett högre gudomligt syfte!

Den starka spiralformade gyllene energin löser upp gamla och lägre vibrationer som finns i celler, DNA, chakran och aura samtidigt som du tar emot högfrekventa ljuskoder i dessa områden som ger dig en högre frekvens. Denna djupgående healing hjälper dig att läka de minsta beståndsdelarna i dina atomer som orsakat obalans mellan manligt & kvinnligt, vilket också återskapar och stärker den den kvinnliga kraften i oss och på jorden. Aktiveringarnas syfte är att hjälpa Dig att skapa ett bättre liv och flöde genom få tillgång till dina potentialer och återfå balans i alla dimensioner och plan inom dig.

GoldenStarCode är en Aktivering där allt sker i synkronitet inifrån och ut. För att öppna det högre chakrasystemet görs en DNA-Aktivering som omvandlar dina celler och energifält till en multidimensionell energiform. Denna process stärker vår innersta essens genom att öppna och expandera flödet av ros, kristall, guld- och diamantenergi i våra hjärtan som får oss att verka i vårt högsta gudomliga syfte.

DNA - Din Nya Aura - inifrån och ut. 
DNA - Divine New Ascension

GSC-Aktivering består av 5 utvecklingsnivåer:

1. GSC-Aktivering Bas 1 

2. GSC-Master

3. GSC-Master Advance

4. GSC-Dimoda Code

5. GSC-DiAim

Mer info om dessa 5 utvecklingssteg finns i beskrivningen nedan.

                                            

1. GSC-Aktivering bas 1

I denna första GSC-Aktivering genomgår du en process som består av 3 steg. Steg 1 & 2 innefattar en djupgående transformation och öppningsprocess av cellminnen och inre själsliga nycklar som hjälper kropp och själ att läkas och helas. Steg 3 är speciellt utformad utifrån Dina unika gudomliga förmågor. Du kommer också få information om universums geometriska former, symboler och koder samt DNA-spiralens betydelse för utvecklingen av det högre chakrasystemets och samverkan med den ursprungliga gudomliga planen, kosmos och jordens evolution.

Steg 1
I steg 1 en djupare transformation och rening för att lösa upp blockeringar av gamla mönster och cellminnen som inte är gynnsamma för Dig och Din inre utveckling. Denna aktiveringsprocess som ansluter Dig till en högre frekvens av ljus startar en cellulär förändring som balanserar, renar och återställer Dina celler och 7 lägre chakran i Din kropp så aktiveringen och processen av Din ljuskanal som förenar Dig med Dina Högre chakran kan inledas.

Steg 2
I Steg 2 når Du en djupare nivå av Dig själv genom att integrera och expandera Din Gudomliga ljuskanal och Din inre Urkraft i Kropp, Själ och Sinne, vilket ger Dig en ökad balans och harmoni mellan manligt/kvinnligt och himmel/jord. Ditt DNA bär på en Gudomlig signatur som svarar an på denna aktivering som förbereder och talar om för Din kropp att det nu är dags att återvända till Din ursprungliga Gudomliga plan. Ljuskoder av Högre frekvenser kommer att aktiveras, med nya själsprogrammeringar från Ditt Högre Jag, vilket ökar Ditt medvetande och expanderar Ditt DNA. Genom denna aktivering väcker Du gamla cellminnen och Du börjar i detta stadie av medvetande att minnas Ditt själsliga ursprung, tidigare liv, gamla minnen och kunskaper av Ditt Högre Gudomliga Jag, vilket ger Dig en djupare innebörd av Din Livsväg och Livsuppdrag.

Steg 3
Under den tredje aktiveringsprocessen kommer Du genom initiering från den 13:e strålen att integrera och förankra alla 13 chakran i Din kropp och själ med hjälp av den "Heliga Triangeln". Genom denna anslutning av högre frekvenser kommer nya omställning att ske som uppgraderar Din Ljuskropp. Det 13:e chakrat är en portal för de renaste kärleksenergierna i Ditt hjärta. Denna portal och nya chakra är vägen till Ditt inre gudomliga väsen där Du föralltid är Din egen Mästare. När den universella kärleken förankras i Ditt hjärta och manifesteras i Din fysiska kropp tar Du klivet in i en 5 dimensionell verklighet och blir en bärare av denna nya ljusfrekvens. Genom denna aktivering omvandlas Din Ljuskropp till en multidimensionell energiform som gör det möjligt att färdas mellan olika världar och dimensioner. 

GSC-Aktivering bas 1 bokas som individuell session (ca 2,5 tim) eller för 2-5 personer (ca 5-6 tim). Den individuella sessionen kan också göras via telefon/skype.

Kostnad: 1250 kr/person 

Efter GSC-Aktivering Bas 1 och dessa 3 grundsteg kommer en process av omställningar att startas som tar hand om de 3D-energier som är färdiga att avslutas och avprogrammeras. När dessa energier har avlägsnats kan de ersättas med en ny 5D-struktur som överensstämmer med det högre chakrasystemet. Denna process kan komma att upprepas, då endast det som fyllt sin funktion kan avlägsna. Våra kroppar kan endast bearbeta lite i taget, eftersom en obalans annars kan infinna sig. Varje gång du får en uppgradering får Du också en ny själsprogrammering som stämmer överens med den 5:e dimensionella strukturen. GSC-Aktiveringen är en process som förbereder Dig till ett 5D medvetande. Processen är också en förberedelse för Dig som väljer att gå vidare med nästa steg som är GSC-Master.

2. GSC-Master 

I nästa steg GoldenStarCode Master är Du redo att aktivera nya koder som uppgraderar DNA-spiralen och förstärker Dina 13 DNA-strängar, vilket gör det möjligt att ansluta 13:e chakrat till Ditt Högre chakrasystem och öka ljuskvoten i Din fysiska kropp. Genom denna process integreras den 13:e gyllene strålen på en djupare nivå i Ditt hjärta, vilket är den högst vibrerande energifrekvensen på jorden just nu. I denna vibration fylls ditt hjärta och dina celler med en ny kärleksstruktur av gyllene trådar. Låt oss förstå detta mycket viktiga 13:e chakra. 13:e chakrat är Din innersta kärna av Ditt Gudomliga Hjärta. Genom detta chakra kan Du uppleva det, som idag bara är en term för Dig: Villkorslös kärlek! Genom det 13:e chakra hör allt samman, chakrat av Enighet. 13:e chakrat är av stor betydelse och kommer att vara avgörande för att lyfta mänskligheten och jorden till en Högre frekvens av 5 dimensionellt medvetande. 13:e chakrat är Ditt och jordens Nya Hjärtachakra. När denna portal är öppen kan den Högsta universella kärleken strömma in och återuppväcka Ditt Gudomliga rike av renaste vita guld som finns inom Dig. När Du aktiverat och förankrat denna rena energifrekvens i Din fysiska form kommer Din kropp och energifält att uppgraderas till en multidimensionell energiform. Ditt hjärta kommer i denna form bli en kärleksmagnet som gör det möjligt att öppna parallella dimensionella chakrasystem, där Din ljuskropp obehindrat kan resa till andra världar och dimensioner.

Det är först när Du är ansluten till det 13:e chakrat som Du kan ansluta Dig till 14:e, 15:e chakrat och därmed vidare till det 26:e. Dessa chakran ger Dig tillgång till de högre dimesionerna. Det 14:e chakrat är en eterisk gateway, det är från detta chakra som du reser till andra dimensioner. Det 15:e chakrat är ett galaktiskt chakra, det är från detta chakra som Galaktiska rådet har möjlighet att kommunicera med Dig, men här och nu är vår främsta uppgift att fokusera på det 13:e chakrat. Masterkursen är en fortsättning för Dig som gått grundkursen.

GSC Master bokas som individuell session (ca 2,5 tim) eller för 2-5 personer (ca 5-6 tim). Den individuella sessionen kan också göras via telefon/skype.

Kostnad: 1450 kr/person

3. GSC-Master Advance 

Master Advance en fortsättningen för dig som gått Masterkursen och är intresserad av att aktivera diamantenergin som hjälper oss ljusvarelser att stiga in i de högre dimensionerna och återfå kontakten med världar som vibrerar i diamantenergin. I Master Advance kommer Du lära Dig hur Du kan använda Mahatma energin som renar Dig på alla 352 nivåer fram till den gudomliga källan och förstärker dina högre parallella- och dimensionella chakran samt Maria Magdalena- och Kristuskoderna, vilket ger dig tillgång till evighetens källa av kärlek och ljus som är porten till det universella hjärtchakrat av ren villkorslös kärlek som ger total balans av manligt & kvinnligt. Du kommer också genom förening av Din själ och gudomlighet läka den inre seprationen av splittning som länge gjort sig påmind i själ och hjärta. När själen (Kristusmedvetandet) stiger in i Din Gudomliga källa skapas en inre länk av helhet, balans, harmoni och lugn som öppnar dina gudomliga chakran. Dessa chakran ökar Din medvetenhet om den gudomliga varelse Du ÄR. En visdom som ger Dig kraft att stå i Din sanning och högre frekvens av evigt ljus & kärlek. 

Som CodeKeepers är det nu viktigt att öppna Ditt inre guldhjärta och tona in Dig till den förgyllda Om-Kristallen från Lemurien/Atlantis och 8 andra viktiga kristaller bevarade från denna Epok för att aktivera de koder som Du bär inom Dig. Om-Kristallen är skapad av kristall med ett inre flöde av guld- och diamantenergi som sänder ut denna högre frekvens via den gudomliga spiralen. Dina inre koder och unika gåvor kommer via denna intoning och aktivering svara an på dessa förhöjda frekvenser. Som GoldenHeart BEing, Light BEing, Angel BEing, Master BEing och Divine BEings är vi många CodeKeepers som bär på dessa ljuskoder. ALLA vi ljusbärare är oerhört viktiga i detta ljus- och energiarbete. Är Du en bärare av dessa koder som nu känner Dig redo att göra denna inre aktivering som ger Dig mer tillgång till Din multidimensionella varelse? Då är det äntligen dags...att ta klivet HÄR OCH NU och stiga in i dessa högre dimensioner för att kunna utföra det uppdrag som ska ta Dig, jorden och mänskligheten till den NYA JORDEN.   

Det är när vi CodeKeepers återigen vibrerar i dessa högre frekvenser som underbara verk av ljus, kärlek och livsenergi kan skapas. En CodeKeeper är i sin ande född med denna högre frekvens, men har av alla omständigheter från detta och tidigare liv fått sänka sin frekvens. Kunskapen och förmågan att återskapa vår Gudomliga värld finns bevarad i vår innersta kärna och Du kan öppna dessa inre gåvor genom att följa Ditt hjärta och göra medvetna val. Det är med stor glädje som vi tillsammans stiger in i högre frekvenser för att hela och läka oss själva...så låt Dig expandera genom att fylla Dig med kärlek och ljus i alla nivåer.

Master Advance bokas som individuell session (ca 2,5 tim) eller för 2-5 personer (ca 5-6 tim). Den individuella sessionen kan också göras via telefon/skype.

Kostnad Master Advance: 1650 kr/person 

Du kan också boka en kombination Master Advance/Dimoda Code Aktivering för 2550 kr.

4. GSC-Dimoda Code-Aktivering

Dimoda = styrka som en diamant.

Genom att väcka vår inre ros i hjärtat återfår vi glädjen och kärleken till livet, vilket läker kropp på cell- och atomnivå. Påfyllnad av kristallenergi ger en djupgående läkning av själen, vilket gör oss mottagliga för att ta emot mer gyllene energin. När vi genom GSC-Aktivering, GSC-Master och Master Advance fyllt vår inre nivå av ros, kristall och guld är vi redo att ta emot mer av diamantenergin. Aktiveringen av diamantkoder stärker kärleksfrekvensen i vårt gudomliga hjärta. Denna vibration väcker dina diamantminnen som omvandlar din formbarhet till en diamantstruktur som stärker din inre ljuspelare av guld- och diamant. Denna högfrekventa och kraftfulla energi startar en djupare process av omvandling på inre plan som öppnar din laserkraft och högre healingförmågor. Du får i processen förståelse om hur laserkraften kan läka på cellnivå. Med denna kraft laddar du också ned geometriska former som läker din ljuskropp, vilket ökar förmågan att verka i högre dimensioner.

The Golden Diamond flower of life is the creation from the divine eternal universe source, which connect us with the great "supernova or superuniverse." Activation of Dimoda Code gives you an inner strength like a diamond, which open your universe's heart of compassion that gives you prosperity, wisdom, health and longevity.

Life is constantly changing. You are part of this development. As you develop, the earth and the whole universe will also develop. Everything moves. When the universe moves, the Earth and all humanity will move. Together we are this force of motion. Let yourself be open to this divine moment and creation of the universal heart and golden diamond flower of life that unites us all in the source of love and passion.

The Dimoda code is completely new to the universe, the earth and humanity. Creation of Dimoda code has taken place in four places on earth in North, South, West and East. This places is earth-portal to the inner core of diamond. Dimoda Code connect us with the diamond in Shambala.

They say that the dimoda code will help us to get a new understanding about the source of unity and with this insight we will take the step of evolution to a new level of Consciousness. Dimoda Code is a gift to us bright creatures for all the battles we have undergone during this development. Our DNA and energy fields will have a new structure that gives us a new power and strength like a diamond. In this level with this inner diamondconstruktion the entire universe will be the place for our new divine plan to take action of light and love.

This code is available to anyone who opened and integrated the higher chakra system and through your contribution and formation of this code that we together will create you will become a Diamond Activator. This code is a great importance to you, the Earth and the Universe's development that we now giving the opportunity to become part of this connection and unity with the "supernova-superuniverse".

Kostnad för Dimoda Code-Aktivering: 1650 kr

Dimoda Code bokas som individuell session (ca 2,5 tim) eller för 2-5 personer (ca 4-5 tim). Den individuella sessionen kan också göras via telefon/skype.

Du kan också boka en kombination Master Advance/Dimoda Code Aktivering för 2550 kr.

5. GSC-DiAim-Aktivering

DiAim = Ditt Gudomliga Syfte

DiAim är för dig som vill verka som balanspelare och få tillgång till universums nycklar. Aktiveringen av nya gudomliga DNA-koder och nedladdningar med universella nycklar ger dig nya byggstenar i utvecklingen av den multidimensionella DNA-spiralen. Dessa universella nycklar och ljuskoder ger dig tillgång till den multipla spiralkraften, vilket stärker det 13:e universella- och dimensionella chakrasystemet. I DiAim genomgår du en djup transformation som avlägsnar skräp-DNA och programmerade mallar. Den gudomliga multipla spiralen befriar och stärker din inre kraft som expanderar ditt gudomliga hjärta. Denna förstärkning och förankring ger ditt hjärta balans och förnyade krafter att vibrera i en högre frekvens av kärlek och medvetenhet.

Det finns en inre styrka i det universella 13 chakrasystemet som förenar kropp, själ, ande och gudomlighet till en Enhet. 13 ger dig tillgång till den oändliga kraften som öppnar kraftcentralen i din ljuspelare och förstärker ditt multidimensionella energifält. 13 är en stark helande kraft som ger dig hälsa och inre välbefinnande. När denna kraft av 13 samlar ihop och läker dina själsliga energier och gudomliga fragment kommer kroppens energisystem att regleras till högre vibrationer. Denna synkronitet och konsonans av hormoner, vätskor, celler och inre organ ger en balanserad kroppsvikt. Frånvaro av den helande kraften 13 skapar tomhet, separation, brist och otillräcklighet, vilket dränerar och ger en ostadig grund. Kroppen hanterar omedvetet denna inre saknad av balans genom ökad eller minskad aptit. Obalanser påverkar ämnesomsättningen, humöret, sömnen och vårt sinnelag.

Aktiveringen i DiAim förstärker diamanten i ditt hjärta med fler variationer av ljus. Dessa variationer av ljus är strålar till högre universum och dimensioner. Fler spektrum ger dig som ljuspelare en ökad styrka att ta emot och sprida högre frekvenser av ljus. 

Nedladdningen av dina gudomliga DNA-koder omformar cellernas struktur i samklang med universums konstellation och helhet av 13. Denna dynamiska vibration och cirkel av 13 är en mycket kraftfull och transformerande sammansättning som väcker din helande förmåga och gudomliga syfte i ditt hjärta. Det är våra diamantminnen som återskapar våra gudomliga förmågor att balansera vibrationer, energier och frekvenser. Som våg- och frekvensmästare kan du skapa balans på många plan och nivåer världen över samt i universum. Allt i denna session sker i samverkan med högre utvecklade ljusvarelser som assisterar dig med verktyg och förståelse om 13:e strängens multidimensionella funktion. 

DiAim är fortsättningen för dig som gått Dimoda Code och genom DNA-koder öppnat ditt universella hjärta, parallella-dimensionella chakrasystem och ljuspelare av guld och diamant. Du lär dig i detta femte steg mer om universums 13 ljusportaler och dess dimensionella funktioner samt hur energier, frekvenser och vibrationer och den magnifika kraften i 3, 6 och 9 påverkar universumsklockan. Med en ökad medvetenhet om ditt gudomliga syfte och tillgång till universums oändliga krafter kommer omvandlingen inom dig och i jordens innersta kärna att accelerera. Jorden kommer i denna inre omvandling att bli en central multidimensionell plats där alla universum och själsliga stjärngrupper genom förening uppnår Enhet.

I denna session får du mer information om processens tillvägagångssätt, därefter sker aktiveringen via en kanaliserad healingsession. I behandlingen använder jag mig av Arcturians- och Lemuriansk healing. Genom integrering av din multidimensionella DNA-spiral får du en ökad förståelse om energiernas påverkan i micro och macrokosmos. Du lär dig också förstå skillnaden mellan det lemurianska chakrasystemet och Atlantiska chakrasystemet. Olika själskonstellationer och grupper har konstruerat det ursprungliga chakrasystemet att korrelera och förstärka det ändamål de kommit till jorden för att utföra. Några av dessa omprogrameringar har orsakat djup smärta eftersom den ursprungliga balansen förlorat sin kraft. 

Omstrukturering av chakrasystemets energicenter har inneburit att vi tappat kontakten till våra högre källor, vilket gör att vi upplever separation. Med denna vetskap kan du känna in vibrationen av den ursprungliga själens existens, vilket gör att du bättre kan hjälpa att lösa upp gamla inprogrammeringar, förväxlingar och missfärstånd som skapats grupper emellan. DiAim är en hjälp för att återställa obalanserade konstruktioner och felinställda inprogrammeringar. När dessa blockeringar är upplösta kan fler få möjlighet att återigen integrera den ursprungliga versionen av det högre chakrasystemet och 13 DNA-spiralen. I denna balans kan vi öppna vårt multidimensionella energisystem. Som balanspelare skapar du balans på många plan. Med kraftcentralen som öppnas i din ljuspelare har du den fantastiska förmågan att omvandla negativa och skadliga energier till helhet, positivitet och förnyad kraft. Som balanspelare har du en inre styrka att belysa och genomskåda den ursprungliga orsaken till konflikter, avundsjuka, anklagelser, attacker, rädsla, smärta, beroende och ogynnsamma beteenden. Genom din ljuspelare har du tillgång till guld, diamant och laserenergier. I DiAim får du förståelse om hur du kan använda dessa energier för att uppnå djupgående läkning som ger befrielse och helande.

När du stärker den centrala laddningskraften i din ljuspelare kommer också magnetismen i ditt hjärta att bli starkare. Dragningskraften mellan dig och alla gudomliga ting kommer att öka i styrka. Med hjälp av denna magnetism kommer alla gudomliga krafter, förmågor och egenskaper som fråntagits dig att återvända, vilket kommer att kännas i dem som olovandes använt dina krafter. Allt ska nu återställas och repareras. Som balanspelare är din uppgift att återställa den ursprungliga balansen så alla varelser får tillgång till sin sanna gudomliga version. Balanspelare från Lemurien har i detta och i många tidigare inkarnationer på grund av sin enorma styrka fått möta stora prövningar och motstånd. I DiAim får du hjälp att läka dessa djupa smärtor och trauman så att du återigen kan verka som balanspelare. Du lär dig också förstå innebörden av dina räddningsmallar.

Jag energiarbetar som balanspelare i de uppdrag jag blir kallad att utföra, via min ljuspelare kan ljuset spridas och fördelas till olika platser både här på jorden och i universum. Med min ljuspelare har jag kraft att i mina behandlingar tillföra energi, stärka grundvibrationen samt balansera och höja ljuskvoten i kropp, själ och sinne för att i kärlek kunna verka i vårt gudomliga hjärta. Genom kanaliserad guidning kan tidigare liv läkas och gåvor återhämtas. Du blir medveten om dina högre källor där du får ta emot nedladdningar av ljuskoder för olika ändamål. Jag har aktivt arbetat med utvecklingen av det högre chakrasystemet sedan år 2009. Min Golden Egg-aktivering fick jag år 2002 av Arcturians. Samarbetet med Arcturians har fortsatt i min process och utforming av mina GSC-aktiveringar. De har också hjälpt mig att återigen minnas min lemurianska healingkraft och genom aktiveringar av ljuskoder har jag fått tillgång till mitt Alcyone-bibliotek där jag kunnat öppna portaler till andra högre dimensioner. De assisterar mig ständigt med nya healingförmågor och i denna samverkan är vi ett fantastiskt healingteam.

DiAim bokas som individuell session (ca 2 tim) eller för 2-5 personer (ca 4-5 tim). Den individuella sessionen kan också göras via telefon/skype.

Kostnad GSC-DiAim: 1650 kr/person 

Hur går GSC-Aktiveringarna tillväga:

GoldenStarCode är en utvecklingssprocess som består av djupgående healingbehandlingar som görs via guidning och kanaliseringar med nedladdning av information och ljuskoder från Ljusvarelser, Mästare och Högre Gudomliga Källor. Denna behandlingsform sker genom helig geometri sker i anpassning till individens förmågor och potentialer. GoldenStarCode är en högre frekvens av gyllene energi som tillkommit för att snabba på processen av mänskligheten och jordens utveckling så vi alla får tillgång till en högre frekvens av medvetenhet. För att kunna ta emot denna gyllene energin behöver vi öppna våra hjärtan och träda in i vår innersta essans av oss själva. GoldenStarCode aktiveringar utgår ALLTID från hjärtat. Det är endast genom ditt hjärta Du kan integrera, förankra, manifestera och föra ner denna gyllene energi på vår jord. När gyllene energin strömmar in i Ditt hjärta och fyller Ditt inre med ljus, sker en transformation som renar Dig från energier med lägre frekvens.

Aktiveringen ansluter Dig till ett sammanvävt nät av gyllene ljus. När denna högre frekvens av ljus flyter ut och fyller hela Din kroppsliga varelse sker ett energiutbyte med ökad frekvens och energiflöde som expanderar Ditt medvetande. Ljuset från denna 13:e gyllene strålen är en mycket ren och kraftfull energi som kommit oss till känna för att återupprätta obalanser som uppstått i kropp, sinne och själ samt väcka gamla cellminnen, kunskaper och potentialer som finns bevarat i vårt inre. Golden-Diamond energin som är den högst vibrerande frekvensen på vår jord just nu, är ett redskap för att låsa upp Dina inre dörrar så att Du kan öppna och gå igenom dem med Din egen kraft. Dessa ljuskoder hjälper Dig också att öppna alla Dina inre nivåer av högre medvetande!

Jag arbetar som balanspelare i mina GSC-Aktiveringar samt i alla de uppdrag och energiarbeten jag blir kallad att utföra.

Mer info om GSC: http://www.goldenstarcode.n.nu/utvecklingsprocess

Andra behandlingsformer:

GSC-balansering 

Din närvaro har en signatur som vibrerar i en harmonisk resonans. I denna healingsession sker en djupgående transformation som öppnar upp Dina inre dimensioner där Du hämtar hem viktiga ljuskoder som hjälper kroppen att svara an på dessa högre vibrationer av medvetenhet. Du kopplas till Din ljuskälla och denna högre frekvens av gyllene energi startar en djupgående inre process som hjälper Dig att förlösa blockeringar i Kropp, Själ och Sinne. Vibrationen av dessa högre frekvenser renar, transformerar och balanserar Dina celler och cellminnen. Energiernas helande effekt omvandlar och uppgraderar Dina mönster, tankar och känslor så att de kommer i samklang med Ditt Högre Jag. När lagren av blockeringar på olika nivåer i olika tider och dimensioner löses upp och försvinner blir du mer medveten, vilket höjer din frekvens och öppnar dig för aktivering av ditt högre chakrasystem/dimensioner (Detta är en healing-balansering som passar alla, du behöver inte gjort någon GSC-Aktivering.)

Pris: 850 kr/balansering (denna behandling tar ca 1,5 tim) 

Denna balansering kan även ske via telefon där Du får guidning igenom processen.

Golden-Diamond Balansering

För Dig som gjort GSC-Aktiveringar kan Golden-Diamond healing hjälpa Dig i denna djupgående transformation-och läkningsprocess som stärker och bygger upp en ny inre struktur av Dina ursprungliga DNA-strängar och högre chakran. Balanseringen förankrar denna högre frekvens i din kropp och hjälper Ditt DNA att få en starkare anslutning till Dina nya chakran. Genom transformation släpper Du det som inte längre gynnar Dig för att istället kunna göra nya uppgraderingar som öppnar upp nya dimensioner i Ditt hjärta där högre frekvenser av medvetande kan strömma in och väcka dolda nycklar, minnen, erfarenheter och kunskaper från urminnes tider. Eftersom Du är unik kommer healingen att anpassas till Din signatur, Dina inre förmågor och Högre potentialer, vilket ger en ökad balans och förening mellan kropp, sinne, själ och Ditt högre Gudomliga Jag.

Pris: 950 kr/balansering (denna behandling tar ca 2 tim) 

Denna balansering kan även ske via telefon där Du får guidning igenom processen.

Healing-Energiboost

Denna healing belyser och avlägsnar de energier som stör och tar kraft och energi. Healingen för dig medveten om problematiken genom att belysa dess orsak. Med förståelse gör du dig fri och med nya insikter stärker du din inre kraft och ljus. Är det ett problem som ständigt återkommer kan dess orsak sitta på djupare plan och då rekommenderas istället en GSC-balansering eller GSC-Aktivering Bas 1 där du genom ditt högre chakrasystem öppnar förmågan att hantera och frigöra dig från inprogrammeringar och trauman från det förgångna.

Pris: 750 kr/behandling (denna behandling tar ca 1 tim)

Denna balansering kan även ske via telefon där Du får guidning igenom processen.

Återställande Healing

Denna healing avprogrammerar alla former av inprogrammeringar som du fått i detta och tidigare liv. Många gamla själsliga inprogrammeringar stör din naturliga rytm och balans, vilket hindrar dig från att vibrera i högre frekvenser. Denna återställande healing löser även upp initieringar som inte längre fyller någon funktion. Genom att återställa balansen löser du också upp gamla trauman och negativt laddade relationstrådar.

Pris: 1500 kr (Behandlingen tar ca 1,5 tim)

Denna återställande healing kan också göras som distanshealing via telefon. 

Råd- och vägledning via telefon

Jag tolkar Ditt namn och födelsenummer för att ge Dig en större förståelse om Dig själv, Din själ och Ditt livsuppdrag. Via gudinne- och mästarkort ger jag Dig också vägledning för Din potentiella väg och utveckling.

30 min: 400 kr 

45 min: 580 kr

1 timme: 700 kr

Du beställer telefontid via mail eller telefon. Mer info får Du vid bokningen. 

30 min besvarar jag endast frågor.

45 min tolkar ditt namn och födelsenummer samt besvarar frågor.

1 tim tolkar ditt namn och födelsenummer. Ger äve. en guidad kanalisering om dina gudomliga gåvor, förmågor och själens högre syfte samt besvarar frågor.

Exempel på tolkning;

Födelsenumret tillhandahåller individens livsnummer och namnets numerologi beskriver individens personlighet, där den hebreiska kulturen har tillskrivit alla 22 bokstäverna i det hebreiska alfabetet en särskild siffra, där varje ord reduceras till en aritmetisk figur som håller en hemlig innebörd. Siffrorna som varje individ erhåller när de föds och tilldelas ett namn kommer från naturlagarna om universell dragningskraft.

Ditt födelsedatum och namn vibrerar i en frekvens som svarar an på Din själs tillhörighet och ursprung. Dessa nummer har en betydelse som genomsyrar hela Ditt nuvarande liv. Dessa siffror har en innebörd som sammanfattar Dina personliga ändamål och de har även en djupare innebörd om Din livsuppgift.

Siffrorna i Ditt namn och födelsedatum räknas samman och bryts ned till talen 1-9 förutom talen 11, 22 och 33 som är Mästartal. 

Healing på distans

Via distanshealing får Du hjälp med att lyfta fram och förlösa blockeringar som rädsla, oro, ångest, smärta, irritation m.m. som håller Dig kvar i lägre frekvenser. Denna behandling ger Dig ett ökat flöde och balans i kropp, sinne och själ. Efter behandlingen får Du även en återkoppling där Du får budskap/information som hjälper Dig att få ökad medvetenhet om blockeringarnas ursprung. 

Behandlingen via distans tar ca 30-45 min + en återkoppling via mail eller telefon.

Kostnad: 600 kr

Andra erbjudanden:

Kurs i Din stad/ort

Om Du ordnar lokal och en grupp vänner på ca 5-8 personer kommer jag gärna till din stad/ort för att hålla kurs i GoldenStarCode Akitvering. Jag betalar kostnaden för lokal och fika.

Meditationer GoldenStarCode 

Meditationernas syfte är att rena och centrera Dina chakran samt synkronisera inre processer som jord, eld, vatten luft, manligt/kvinnligt samt Fader Himmel och Moder Jord för att skapa balans och harmoni i kropp, sinne och själ. Denna stund av djup avkoppling ger Dig styrka och ett ökat energiflöde. Ju mer balans vi lyckas skapa i oss själva desto starkare kan vi leva, verka samt känna harmoni och glädje i vår vardag.

Meditationerna är till för alla och sker både via distans och på plats under tillfällen då det är starka energiflöden. Se datum och tid för meditation under fliken Kalender/Kontakt. 

Vill du samla en grupp så kommer jag gärna och håller en meditation hos dig. Kostnad 300 kr/person (6-10 personer).

Inspiration- och informationskväll

Samla Dina vänner och Ni kan se fram emot en spännande och energifylld kväll med mycket glädje, ljus och kärlek. Inspirationskvällen innehåller allt från information om energiernas påverkan samt hur vi ska anpassa och leva i 5D, kanaliserade budskap, meditation, personlig kortläggning samt budskap och information som är anpassad till gruppens dynamik och mångfald.

Kostnad: 500 kr/person för 4-6 personer. Minimum 4 personer.

Maila eller ring för att boka tid. 

Föreläsningar och Coaching i Personlig utveckling

I mina föreläsningar och min personliga coaching berör jag områden såsom hälsa, friskvård, personlig utveckling samt det inre ledarskapets betydelse. Som föreläsare/coach ger jag vägledning, inspiration och tips om alternativa vägval för att åstadkomma hälsa, ökad livskvalité och personlig utveckling inom de fysiska, känslomässiga, mentala och andliga planen. Genom att dela med mig av egna erfarenheter och små enkla medel som positiv inställning, kreativa tankar och metoder som kan ge individen värde iform av nya insikter och en ökad självkänsla att våga överträda begränsningar och rädslor. Med hjälp av olika tekniker, bilder och föreställningar kan vi utveckla nya tankemönster, värderingar och möjligheter som får oss att se utanför ramarna. Jag upplyser och ger enkla tips och råd om vikten att ge sig själv tid och utrymme att träna, reflektera, skapa sinnesnärvaro samt unna sig goda kostvanor och något glädjefullt för att öka självmedvetenheten, skapa balans och stärka sig själv på ett fysiskt, psykiskt, mentalt, känslomässigt och andligt plan. Mitt syfte är att inspirera och motivera deltagarna att hälsa och livskvalité kommer inifrån och att varje individ ansvarar för sina känslor, tankar och handlingar och att vi själva besitter den inre kraften och styrkan att förändra vår livsituation till det bättre. Det finns många vägar att nå nya möjligheter och bättre hälsa och livskvalité, ofta handlar det om förmågan att sålla, prioritera, fokusera och lägga energi på det som är av mest vikt både på arbetsplatsen och privat. När vi ägnar tid till att lyssna på oss själva förbättrar vi också vår förmåga att lyssna på andra.

Kostnad:

Föreläsning 2 tim: 1500 kr (ex. moms)

Föreläsning halvdag: 2000 kr (ex. moms)

Föreläsning heldag: 3500 kr (ex. moms)

Personlig Coaching (1,5 tim): 800 kr/tillfälle (inkl. moms) Kan bokas som ett personligt möte eller telefonmöte. Väljer du att boka 3 tillfällen är kostnaden totalt 2000 kr (inkl. moms)

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)