Program & Priser

GoldenStarCode - Aktivering av DNA och Högre Chakrasystem 

GSC-Aktiveringarna öppnar och förstärker det universella 13 chakrasystemet och förnyelsen av eteriska DNA-strängar där en djupgående läkning och en inre balans av gudomligt manligt & kvinnligt kan ske i ditt 5D hjärta som löser upp lägre energier av separation. I aktiveringarna får du också förståelse av den gudomliga spiralen fantastiska förmåga att öka din vibration som omvandlar dig till en multidimensionell varelse. GSC innefattar 4 steg som utifrån den utvecklingsnivå Du befinner dig på ökar ljusstyrkan i kropp, sinne och själ, vilket gör att din ljuskropp kan förflytta sig i olika diensioner och uviversum. Det sker också en total aktivering av de 64 gudomliga ljuskoderna som gör dig medveten om hur denna aktivering av DNA har en djup koppling till Lemurien och Atlantis. Lemuriansk healing sker via uppkoppling av det högre chakrasystemet, det är genom detta energisystem som vi får tillgång till att ta emot, förankra och sprida dessa högre frekvenser av balans och harmoni som ger en djupgående läkning och förståelse om energiernas påverkan i micro och macro perspektiv.

Den starka spiralformade energin löser upp gamla och lägre vibrationer i bl a dina celler, DNA, chakran och aura samtidigt som du tar emot högfrekventa ljuskoder i dessa områden som ger dig en högre frekvens. Denna djupgående healing hjälper dig att läka de minsta beståndsdelarna i dina atomer som orsakat obalans i manligt & kvinnligt och skadat den kvinnliga kraften i form av försvagning. Aktiveringarnas syfte är att hjälpa Dig att skapa ett bättre liv och flöde genom få tillgång till dina potentialer och återfå balans i alla dimensioner och plan inom dig.

DNA-Aktiveringen stärker vår innersta essens genom att öppna och expandera ros, kristall, guld- och diamantenergin i våra hjärtan som får oss att verka i vårt högsta gudomliga syfte.

DNA - Din Nya Aura - inifrån och ut. 
DNA - Divine New Ascension

Mer info om dessa 4 steg finns i beskrivningen nedan.

1. GoldenStarCode Aktivering bas 1

I denna första GSC-Aktivering genomgår du en process som består av 3 steg. Steg 1 och steg 2 innefattar en djupare transformation och öppningsprocesser av cellminnen och inre nycklar. Steg 3 är speciellt utformad utifrån Dina unika förmågor. Du kommer också få information om kvantfysikens geometriska former, symboler och koder samt DNA högre chakrasystemets utveckling, den ursprungliga gudomliga planen, kosmos och jordens evolution.

Steg 1
I steg 1 en djupare transformation och rening för att lösa upp blockeringar av gamla mönster och cellminnen som inte är gynnsamma för Dig och Din inre utveckling. Denna aktiveringsprocess som ansluter Dig till en högre frekvens av ljus startar en cellulär förändring som balanserar, renar och återställer Dina celler och 7 lägre chakran i Din kropp så aktiveringen och processen av Din ljuskanal som förenar Dig med Dina Högre chakran kan inledas.

Steg 2
I Steg 2 når Du en djupare nivå av Dig själv genom att integrera och expandera Din Gudomliga ljuskanal och Din inre Urkraft i Kropp, Själ och Sinne, vilket ger Dig en ökad balans och harmoni mellan manligt/kvinnligt och himmel/jord. Ditt DNA bär på en Gudomlig signatur som svarar an på denna aktivering som förbereder och talar om för Din kropp att det nu är dags att återvända till Din ursprungliga Gudomliga plan. Ljuskoder av Högre frekvenser kommer att aktiveras, med nya själsprogrammeringar från Ditt Högre Jag, vilket ökar Ditt medvetande och expanderar Ditt DNA. Genom denna aktivering väcker Du gamla cellminnen och Du börjar i detta stadie av medvetande att minnas Ditt själsliga ursprung, tidigare liv, gamla minnen och kunskaper av Ditt Högre Gudomliga Jag, vilket ger Dig en djupare innebörd av Din Livsväg och Livsuppdrag.

Steg 3
Under den tredje aktiveringsprocessen kommer Du genom initiering från den 13:e strålen att integrera och förankra alla 13 chakran i Din kropp och själ med hjälp av den "Heliga Triangeln". Genom denna anslutning av högre frekvenser kommer nya omställning att ske som uppgraderar Din Ljuskropp. Det 13:e chakrat är en portal för de renaste kärleksenergierna i Ditt hjärta. Denna portal och nya chakra är vägen till Ditt inre gudomliga väsen där Du föralltid är Din egen Mästare. När den universella kärleken förankras i Ditt hjärta och manifesteras i Din fysiska kropp tar Du klivet in i en 5 dimensionell verklighet och blir en bärare av denna nya ljusfrekvens. Genom denna aktivering omvandlas Din Ljuskropp till en multidimensionell energiform som gör det möjligt att färdas mellan olika världar och dimensioner. 

GSC-Aktivering bas 1 bokas som individuell session (ca 3 tim) eller för 2-5 personer (ca 5-6 tim). Den individuella sessionen kan också göras via telefon/skype.

Kostnad: 1250 kr/person 

Efter GSC-Aktivering Bas 1 och dessa 3 grundsteg kommer en process av omställningar att startas som tar hand om de 3D-energier som är färdiga att avslutas och avprogrammeras. När dessa energier har avlägsnats kan de ersättas med en ny 5D-struktur som överensstämmer med det högre chakrasystemet. Denna process kan komma att upprepas, då endast det som fyllt sin funktion kan avlägsna. Våra kroppar kan endast bearbeta lite i taget, eftersom en obalans annars kan infinna sig. Varje gång du får en uppgradering får Du också en ny själsprogrammering som stämmer överens med den 5:e dimensionella strukturen. GSC-Aktiveringen är en process som förbereder Dig till ett 5D medvetande. Processen är också en förberedelse för Dig som väljer att gå vidare med nästa steg som är GSC-Master.

2. GoldenStarCode Master 

I nästa steg GoldenStarCode Master är Du redo att aktivera nya koder som uppgraderar DNA-spiralen och förstärker Dina 13 DNA-strängar, vilket gör det möjligt att ansluta 13:e chakrat till Ditt Högre chakrasystem och öka ljuskvoten i Din fysiska kropp. Genom denna process integreras den 13:e gyllene strålen på en djupare nivå i Ditt hjärta, vilket är den högst vibrerande energifrekvensen på jorden just nu. I denna vibration fylls ditt hjärta och dina celler med en ny kärleksstruktur av gyllene trådar. Låt oss förstå detta mycket viktiga 13:e chakra. 13:e chakrat är Din innersta kärna av Ditt Gudomliga Hjärta. Genom detta chakra kan Du uppleva det, som idag bara är en term för Dig: Villkorslös kärlek! Genom det 13:e chakra hör allt samman, chakrat av Enighet. 13:e chakrat är av stor betydelse och kommer att vara avgörande för att lyfta mänskligheten och jorden till en Högre frekvens av 5 dimensionellt medvetande. 13:e chakrat är Ditt och jordens Nya Hjärtachakra. När denna portal är öppen kan den Högsta universella kärleken strömma in och återuppväcka Ditt Gudomliga rike av renaste vita guld som finns inom Dig. När Du aktiverat och förankrat denna rena energifrekvens i Din fysiska form kommer Din kropp och energifält att uppgraderas till en multidimensionell energiform. Ditt hjärta kommer i denna form bli en kärleksmagnet som gör det möjligt att öppna parallella dimensionella chakrasystem, där Din ljuskropp obehindrat kan resa till andra världar och dimensioner.

Det är först när Du är ansluten till det 13:e chakrat som Du kan ansluta Dig till 14:e, 15:e chakrat och därmed vidare till det 26:e. Dessa chakran ger Dig tillgång till de högre dimesionerna. Det 14:e chakrat är en eterisk gateway, det är från detta chakra som du reser till andra dimensioner. Det 15:e chakrat är ett galaktiskt chakra, det är från detta chakra som Galaktiska rådet har möjlighet att kommunicera med Dig, men här och nu är vår främsta uppgift att fokusera på det 13:e chakrat. Masterkursen är en fortsättning för Dig som gått grundkursen.

GSC Master bokas som individuell session (ca 3 tim) eller för 2-5 personer (ca 5-6 tim). Den individuella sessionen kan också göras via telefon/skype.

Kostnad: 1450 kr/person

3. Master Advance 

Master Advance en fortsättningen för dig som gått Masterkursen och är intresserad av att aktivera diamantenergin som hjälper oss ljusvarelser att stiga in i de högre dimensionerna 6-13 ...och vidare för dem som redan starkt vibrerar i diamantenergin. I Maste Advance kommer Du lära Dig hur Du kan använda Mahatma energin som renar Dig på alla 352 nivåer fram till den gudomliga källan och förstärker dina högre parallella- och dimensionella chakran, Maria Magdalena- och Kristuskoderna, vilket ger dig tillgång till chakra 26 (2+6 = 8 evighetens källa av kärlek och ljus) som är porten till det feminina hjärtchakrat av ren villkorslös kärlek och total balans av manligt & kvinnligt. Du kommer också genom förening av Din själ och gudomlighet läka den inre seprationen av splittning som länge gjort sig påmind i själ och hjärta. När själen (Kristusmedvetandet) stiger in i Din Gudomliga källa skapas en inre länk av helhet, balans, harmoni och lugn som ökar Din medvetenhet om vem Du ÄR i ditt gudomliga väsen. En visdom som ger Dig kraft att stå i Din sanning och högre frekvens av evigt ljus & kärlek.

Som CodeKeepers är det nu viktigt att öppna Ditt inre guldhjärta och tona in Dig till den förgyllda Om-Kristallen från Lemurien/Atlantis och 8 andra viktiga kristaller bevarade från denna Epok för att aktivera de koder som Du bär inom Dig. Om-Kristallen är skapad av kristall med ett inre flöde av guld- och diamantenergi som sänder ut denna högre frekvens via den gudomliga spiralen. Dina inre koder och unika gåvor kommer via denna intoning och aktivering svara an på dessa förhöjda frekvenser. Som GoldenHeart BEing, Light BEing, Angel BEing, Master BEing och Divine BEings är vi många CodeKeepers som bär på dessa ljuskoder. ALLA vi ljusbärare är oerhört viktiga i detta ljus- och energiarbete. Är Du en bärare av dessa koder som nu känner Dig redo att göra denna inre aktivering som ger Dig mer tillgång till Din multidimensionella varelse? Då är det äntligen dags...att ta klivet HÄR OCH NU och stiga in i dessa högre dimensioner för att kunna utföra det uppdrag som ska ta Dig, jorden och mänskligheten till den NYA JORDEN.   

Det är när vi CodeKeepers återigen vibrerar i dessa högre frekvenser som underbara verk av ljus, kärlek och livsenergi kan skapas. En CodeKeeper är i sin ande född med denna högre frekvens, men har av alla omständigheter från detta och tidigare liv fått sänka sin frekvens. Kunskapen och förmågan att återskapa vår Gudomliga värld finns bevarad i vår innersta kärna och Du kan öppna dessa inre gåvor genom att följa Ditt hjärta och göra medvetna val. Det är med stor glädje som vi tillsammans stiger in i högre frekvenser för att hela och läka oss själva...så låt Dig expandera genom att fylla Dig med kärlek och ljus i alla nivåer.

Master Advance bokas som individuell session (ca 3 tim) eller för 2-5 personer (ca 5-6 tim). Den individuella sessionen kan också göras via telefon/skype.

Kostnad Master Advance: 1650 kr/person 

Du kan också boka en kombination Master Advance/Dimoda Code Aktivering för 2350 kr.

4. Dimoda Code-Aktivering

Dimoda = styrka som en diamant.

Genom att väcka vår inre ros i hjärtat återfår vi glädjen och kärleken till livet, vilket läker ”The temple Heart” och kropp på cellnivå. Påfyllnad av kristallenergi ger en djupgående läkning av själen och ”The SoulHeart”, vilket gör oss mottagliga för att ta emot guldenergin. När vi genom GSC-Aktivering, Master och Master Advance nått en viss inre nivå av ros, kristall och guld och diamantenergi är vi nu redo att ta emot mer av diamantenergin genom att stärka denna frekvens och gudomliga essens i inre hjärta och låta denna vibration sprida sig i kropp och energifält. Denna högfrekventa och kraftfulla energi startar en djupare process av omvandling på inre plan som ger balans kvinnlig/manligt.

The Golden Diamond flower of life is the creation from the divine eternal universe source, which connect us with the great "supernova or superuniverse." Activation of Dimoda Code gives you an inner strength like a diamond, which open your universe's heart of compassion that gives you prosperity, wisdom, health and longevity.

Life is constantly changing. You are part of this development. As you develop, the earth and the whole universe will also develop. Everything moves. When the universe moves, the Earth and all humanity will move. Together we are this force of motion. Let yourself be open to this divine moment and creation of the universal heart and golden diamond flower of life that unites us all in the source of love and passion.

The Dimoda code is completely new to the universe, the earth and humanity. Creation of Dimoda code takes place in four places on earth before the summer solstice 2017, one in North, South, West and East.

They say that the dimoda code will help us to get a new understanding about the source of unity and with this insight we will take the step of evolution to a new level of Consciousness. Dimoda Code is a gift to us bright creatures for all the battles we have undergone during this development. Our DNA and energy fields will have a new structure that gives us a new power and strength like a diamond. In this level with this inner diamondconstruktion the entire universe will be the place for our new divine plan to take action of light and love.

This code is available to anyone who opened and integrated the higher chakra system and through your contribution and formation of this code that we together will create you will become a Diamod Activator. This code is a great importance to you, the Earth and the Universe's development that we now giving the opportunity to become part of this connection and unity with the "supernova-superuniverse".

Kostnad för Dimoda Code-Aktivering: 1650 kr

Dimoda Code bokas som individuell session (ca 2 tim) eller för 2-5 personer (ca 3-4 tim). Den individuella sessionen kan också göras via telefon/skype.

Du kan också boka en kombination Master Advance/Dimoda Code Aktivering för 2550 kr.

Hur går GSC-Aktiveringarna tillväga:

GoldenStarCode är en utvecklingssprocess som består av djupgående healingbehandlingar som görs via guidning och kanaliseringar med nedladdning av information och ljuskoder från Ljusvarelser, Mästare och Högre Gudomliga Källor. Denna behandlingsform sker genom helig geometri sker i anpassning till individens förmågor och potentialer. GoldenStarCode är en högre frekvens av gyllene energi som tillkommit för att snabba på processen av mänskligheten och jordens utveckling så vi alla får tillgång till en högre frekvens av medvetenhet. För att kunna ta emot denna gyllene energin behöver vi öppna våra hjärtan och träda in i vår innersta essans av oss själva. GoldenStarCode aktiveringar utgår ALLTID från hjärtat. Det är endast genom ditt hjärta Du kan integrera, förankra, manifestera och föra ner denna gyllene energi på vår jord. När gyllene energin strömmar in i Ditt hjärta och fyller Ditt inre med ljus, sker en transformation som renar Dig från energier med lägre frekvens. Aktiveringen ansluter Dig till ett sammanvävt nät av gyllene ljus. När denna högre frekvens av ljus flyter ut och fyller hela Din kroppsliga varelse sker ett energiutbyte med ökad frekvens och energiflöde som expanderar Ditt medvetande. Ljuset från denna 13:e gyllene strålen är en mycket ren och kraftfull energi som kommit oss till känna för att återupprätta obalanser som uppstått i kropp, sinne och själ samt väcka gamla cellminnen, kunskaper och potentialer som finns bevarat i vårt inre. Golden-Diamond energin som är den högst vibrerande frekvensen på vår jord just nu, är ett redskap för att låsa upp Dina inre dörrar så att Du kan öppna och gå igenom dem med Din egen kraft. Dessa ljuskoder hjälper Dig också att öppna alla Dina inre nivåer av högre medvetande!

Mer info om GSC: http://www.goldenstarcode.n.nu/utvecklingsprocess

GSC-balansering 

Din närvaro har en signatur som vibrerar i en harmonisk resonans. I denna healingsession sker en djupgående transformation som öppnar upp Dina inre dimensioner där Du hämtar hem viktiga ljuskoder som hjälper kroppen att svara an på dessa högre vibrationer av medvetenhet. Du kopplas till Din ljuskälla och denna högre frekvens av gyllene energi startar en djupgående inre process som hjälper Dig att förlösa blockeringar i Kropp, Själ och Sinne. Vibrationen av dessa högre frekvenser renar, transformerar och balanserar Dina celler och cellminnen. Energiernas helande effekt omvandlar och uppgraderar Dina mönster, tankar och känslor så att de kommer i samklang med Ditt Högre Jag. När lagren av blockeringar på olika nivåer i olika tider och dimensioner löses upp och försvinner blir du mer medveten, vilket höjer din frekvens och öppnar dig för aktivering av ditt högre chakrasystem/dimensioner (eller förstärkning/expansion av dina högre chakror för dig som gjort GSC-Aktivering)

Pris: 750 kr/balansering (denna behandling tar 1,5 tim) 

Denna balansering kan även ske via telefon/skype där Du får guidning igenom processen.

Mer info om GSC-balansering finns längre ned på denna sida.

Golden-Diamond healingbalansering

För Dig som gjort GSC-Aktiveringar kan Golden-Diamond healing hjälpa Dig i denna djupgående transformation-och läkningsprocess som stärker och bygger upp en ny inre struktur av Dina ursprungliga DNA-strängar och högre chakran. Balanseringen förankrar denna högre frekvens i din kropp och hjälper Ditt DNA att få en starkare anslutning till Dina nya chakran. Genom transformation släpper Du det som inte längre gynnar Dig för att istället kunna göra nya uppgraderingar som öppnar upp nya dimensioner i Ditt hjärta där högre frekvenser av medvetande kan strömma in och väcka dolda nycklar, minnen, erfarenheter och kunskaper från urminnes tider. Eftersom Du är unik kommer healingen att anpassas till Din signatur, Dina inre förmågor och Högre potentialer, vilket ger en ökad balans och förening mellan kropp, sinne, själ och Ditt högre Gudomliga Jag.

Pris: 850 kr/balansering (denna behandling tar 2 tim) 

Denna balansering kan även ske via telefon/skype där Du får guidning igenom processen.

Råd- och vägledning via telefon/skype

Jag tolkar Ditt namn och födelsenummer för att ge Dig en större förståelse om Dig själv, Din själ och Ditt livsuppdrag. Via gudinne- och mästarkort ger jag Dig också vägledning för Din potentiella väg och utveckling.

30 min: 350 kr

1 timme: 600 kr

Du beställer telefontid via mail eller telefon. Mer info får Du vid bokningen.

Exempel på tolkning;

Födelsenumret tillhandahåller individens livsnummer och namnets numerologi beskriver individens personlighet, där den hebreiska kulturen har tillskrivit alla 22 bokstäverna i det hebreiska alfabetet en särskild siffra, där varje ord reduceras till en aritmetisk figur som håller en hemlig innebörd. Siffrorna som varje individ erhåller när de föds och tilldelas ett namn kommer från naturlagarna om universell dragningskraft.

Ditt födelsedatum och namn vibrerar i en frekvens som svarar an på Din själs tillhörighet och ursprung. Dessa nummer har en betydelse som genomsyrar hela Ditt nuvarande liv. Dessa siffror har en innebörd som sammanfattar Dina personliga ändamål och de har även en djupare innebörd om Din livsuppgift.

Siffrorna i Ditt namn och födelsedatum räknas samman och bryts ned till talen 1-9 förutom talen 11, 22 och 33 som är Mästartal. 

Healing på distans

Via distanshealing får Du hjälp med att lyfta fram och förlösa blockeringar som rädsla, oro, ångest, smärta, irritation m.m. som håller Dig kvar i lägre frekvenser. Denna behandling ger Dig ett ökat flöde och balans i kropp, sinne och själ. Efter behandlingen får Du även en återkoppling där Du får budskap/information som hjälper Dig att få ökad medvetenhet om blockeringarnas ursprung. 

Behandlingen via distans tar ca 30-45 min + en återkoppling via mail eller telefon.

Kostnad: 550 kr

Kurs i Din stad/ort

Om Du fixar lokal och en grupp på ca 8-10 personer kommer jag gärna till din stad/ort för att hålla kurs i GoldenStarCode Akitvering. Jag betalar kostnaden för lokal och mat/fika.

Meditationer Golden StarCode 

Meditationernas syfte är att rena och centrera Dina chakran samt synkronisera inre processer som jord, eld, vatten luft, manligt/kvinnligt samt Fader Himmel och Moder Jord för att skapa balans och harmoni i kropp, sinne och själ. Denna stund av djup avkoppling ger Dig styrka och ett ökat energiflöde. Ju mer balans vi lyckas skapa i oss själva desto starkare kan vi leva, verka samt känna harmoni och glädje i vår vardag.

Kostnad: 300 kr/meditation

Meditationerna är till för alla och Du kan välja att komma på ett eller flera av tillfällena. 

Se datum och tid för meditation under fliken Kalender/Kontakt. För anmälan ring, sms:a eller maila

Inspiration- och informationskväll

Samla Dina vänner och Ni kan se fram emot en spännande och energifylld kväll med mycket glädje, ljus och kärlek. Inspirationskvällen innehåller allt från Golden StarCode Aktiveringar, initieringar, kanaliserad meditation, personlig kortläggning samt budskap och information som är anpassad till gruppens dynamik och mångfald.

Kostnad: 500 kr/person för 4-6 personer. Mer än 6 personer 400 kr/per.

Maila eller ring för att boka tid. 

Föreläsningar och Coaching i Personlig utveckling

I mina föreläsningar och min personliga coaching berör jag områden såsom hälsa, friskvård, personlig utveckling samt det inre ledarskapets betydelse. Som föreläsare/coach ger jag vägledning, inspiration och tips om alternativa vägval för att åstadkomma hälsa, ökad livskvalité och personlig utveckling inom de fysiska, känslomässiga, mentala och andliga planen. Genom att dela med mig av egna erfarenheter och små enkla medel som positiv inställning, kreativa tankar och metoder som kan ge individen värde iform av nya insikter och en ökad självkänsla att våga överträda begränsningar och rädslor. Med hjälp av olika tekniker, bilder och föreställningar kan vi utveckla nya tankemönster, värderingar och möjligheter som får oss att se utanför ramarna. Jag upplyser och ger enkla tips och råd om vikten att ge sig själv tid och utrymme att träna, reflektera, skapa sinnesnärvaro samt unna sig goda kostvanor och något glädjefullt för att öka självmedvetenheten, skapa balans och stärka sig själv på ett fysiskt, psykiskt, mentalt, känslomässigt och andligt plan. Mitt syfte är att inspirera och motivera deltagarna att hälsa och livskvalité kommer inifrån och att varje individ ansvarar för sina känslor, tankar och handlingar och att vi själva besitter den inre kraften och styrkan att förändra vår livsituation till det bättre. Det finns många vägar att nå nya möjligheter och bättre hälsa och livskvalité, ofta handlar det om förmågan att sålla, prioritera, fokusera och lägga energi på det som är av mest vikt både på arbetsplatsen och privat. När vi ägnar tid till att lyssna på oss själva förbättrar vi också vår förmåga att lyssna på andra.

Kostnad:

Föreläsning 2 tim: 1500 kr (ex. moms)

Föreläsning halvdag: 2000 kr (ex. moms)

Föreläsning heldag: 3500 kr (ex. moms)

Personlig Coaching (1-1,5 tim): 650 kr/tillfälle (inkl. moms) Kan bokas som ett personligt möte eller telefonmöte.

 

 

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)