Se upp! Intensiva karmarensningar!

/b9be0dc3-a379-4d20-81ca-256b39080b19.jpg

Var uppmärksam med alla omvälvande känslor som dyker upp i dig och andra i din omgivning då det just nu pågår intensiva utrensningar av karma. I samband med fullmånen i juli startades en kraftfull energivåg igång. Denna våg är genomträngande och tar sig igenom alla hinder, försvar och beskydd du byggt upp. Dem som försöker undvika denna energivåg av utrensning är dem som kommer drabbas mest eftersom vågen då bara ökar i styrka. Låter du dig välkomna denna djupt verkande våg kommer du istället påskynda processen att befrias från karma av mallar, förmörkade energier och toxiner som hindrat kärleken inom dig att strömma fritt. Vågen är en hjälp och möjlighet för oss att lösa upp djupt rotade känslor, tankar och mönster som blockerat flödet och skapat slöjor och illusioner, vilket förvridit ursprunget av äkta sanning och gjort det nästintill omöjligt för oss att se, känna och tolka energier med ren och klar medvetenhet.

Denna befrielseprocess för oss in på djupet, innan vi anar har vi kastats in i våra mörkaste vrån för att belysa och bemöta det som vi gömt undan och förträngt. Kan upplysa om att denna utrensning kan upplevas smärtsam. Trötthet och känslor som uppgivenhet, separation, förlust, otrygghet, vilsenhet och rastlöshet kan blossa upp och bilda tunga mörka moln av tankar och känslor när dessa inre skakningar startas igång inom oss och väcker allt som gömts och glömts. Det sker fort och kan vara chockande, men även om det känns oförklarligt och fruktansvärt är denna process nödvändig för att rensa och avinstallera gamla lagrade filer som upptar alldeles för mycket utrymme inom oss.

Under vår uppväxt har vi skapat olika formationer av beteendemönster att använda för att passa in och vara omtyckta av omgivningen. Dessa mallar är djupt inpräntade i våra celler och vi har i denna värld lärt oss vilka mallar vi ska förhålla oss till för att nå yttre styrka och bekräftelse. Omedvetet väljer vi vilken mall som är mest lämplig. Vi bär en uppsjö av uppsättningar för alla olika situationer vi möter i livet. Det är många dramor som utspelar sig i hemmet, på jobbet, bland vänner, släktingar, främlingar och nya bekantskaper.

Vi skapar också mallar när vi i livet får möta instanser som skola, myndigheter, politiska system, sjukvård, religösa samfund och traditioner samt makthavares principer. Det är ofta i dessa sammanhang som vi kopierar beteenden som är tillåtna och accepterade av samhället, kultur, sociala kretsar, paradigm, influenser och maktstrukturer. Det skapas ständigt nya reformer baserade på samma gamla grunder. Många av dessa upprättade beteenden och inlärningsmodeller är falska ideal som bara orsakar obehag, krav, misslyckanden och vånda. Dessa mönster kolliderar med vår innersta essens, vilket skapar en långvarig inre kamp och ansträngning. Genom reflektion inser du hur många system vi dagligen har att förhålla oss till och hur många mallar som stör och hindrar oss från att nå in i vår innersta kärna som bär den ursprungliga versionen av vårt gudomliga original.

Vi har lärt oss att leva med våra mallar, många tror att dessa mönster är våra naturliga anlag eftersom de skapas på ett omedvetet plan. Vissa mallar använder vi så ofta att de tar över och styr våra handlingar och val. Eftersom många bygger upp sitt liv på dessa mallar och falska ideal är det mycket som kommer att raseras när dessa ohållbara grunder bryts ned. Även om det låter märkligt behöver denna nedbrytning ske för att kunna bygga upp nya grunder som baseras på sann kärlek. Förlegade system som förbrukar jorden, djuren och mänsklighetens resurser och livsenergi ska nu rensas bort och upphöra.

Karma innefattar olösta konflikter som uppkommit av bland annat felaktiga handlingar och missförstånd. Orsaken till konflikter grundar sig ofta i brist på kärlek. En sinande källa genererar komplex och känslor som ofullkomlighet, nedvärdering, missunnsamhet, otillräcklighet, frosseri, högmod, dualitet och separation som gör oss till förövare och offer. Beteendemönster med önskan att framstå som förmer och vara den som har behov av att utge sig för att veta allt och befinna sig långt före alla andra. Manipulationer, hot och ohållbara löften för att erövra makt. List och smicker för att utnyttja och livnära sig på andras godhet. Att ta andra förgivet, att förödmjuka, att glädjas åt andras misslyckanden, våld och övergrepp samt trix, tillgjordhet och överdriven vänlighet i försök att få tillgång till information eller lyckas få saker och tjänster gjorda av andra gratis och på deras bekostnad är mallar som skapats från ett stängt hjärta där kärleken sinat.

Alla negativa beteenden utlöser reaktioner som gör att vi skapar försvarsmallar. Våra försvar kan också attackera andra, vilket tömmer oss själva och andra på energi. Utspel som baseras på försvar kommer att upprepas tills de löses upp. För varje upprepning kommer reaktionen att upplevas starkare. Ju oftare vi utsätts för liknande händelser desto djupare kommer mallarna att präntas in i våra cellmembran, vilket också gör att smärtan vid obehagliga händelser blir djupgående. Denna nedåtgående spiral som stänger oss orsakar oro, ångest, depressioner och en förvrängd verklighet. Medicin, alkohol, droger, socker, besprutad och osund kost och andra former av beroenden är vanliga följder när mörkret tar över kropp och själ. Mörker vill få oss att fly från vår smärta, vilket gör att vi skadar oss själva och andra ännu mer.

Våra cellmembran bär också minnen och mallar från tidigare liv. I varje inkarnation finns det alltid möjlighet för oss att genom förlåtelse, tacksamhet och kärlek välja att lösa upp karman och därmed avlägsna de mallar som förföljer själen. Karma och mallar som inte avslutas kommer fortsätta att vara aktiva och laddas ned i oss som embryon i vårt nästkommande liv. I skapelsen av nytt liv uppstår en fusion av ljus, denna implosion bildar en kedjereaktion. Det är i detta ögonblick som nedladdningen av vår gudomliga signatur sker. Det är sedan när hjärnan skapas som själens minnen och tidigare mallar förs in via det centrala nervsystemet, vilket i sin tur påverkar utvecklingen av cellens inre och yttre struktur. Tallkottkörteln är själens minne och kunskapsbibliotek, hypotalamus styr våra sinnen och hypofysen styr hormonsystemet. Dessa överförda mallar kommer tillsammans med föräldrarnas strukturer skapa de grundläggande förutsättningarna för detta kommande liv. Därför förekommer också arvsmassa med genetisk karma då våra cellmembran innehåller föräldrar och förfäders minnen, denna djupgående koppling gör att vissa själar ofta återföds i samma släkt för att bryta gamla negativa band som vi burit med oss under många livstider.

Varje levande väsen på vår planet är också kopplade till de morfogenetiska fälten, dessa fält är anslutna till en central databas. Omedvetet hämtar vi ständigt information från detta kollektiva nätverk av florerande känslor och tankar som mänskligheten skapat sedan begynnelsen. Dessa fält lagras också i våra cellmembran, vilket har en genomtränglig påverkan att styra och kontrollera oss.

Cellmembranet behövs för att skydda cellens innehåll. Utsidan av en cell är annorlunda än cellens insida. Cellens insida innehåller DNA och vår gudomliga signatur. Utsidans miljö varierar beroende på var vi befinner oss någonstans. Cellmembranet reagerar på yttre miljöer och väljer den mall som är bäst lämpad i otrygga situationer, vid stress, prestation, för att få uppmärksamhet, beröm, sympati, övertyga, skapa förargelse och missmod i andra. Vi är fantastiska skådespelare utan att veta om det! Men alla dessa mallar tar enorm energi och kraft. Dessa mallar och system förgör oss och bidrar till att vi blir långsammare i sinne, tanke, känsla och uppfattningsförmåga. Mallarna fungerar precis som en dator med gamla programmeringar. De stör vår naturliga rytm, gör oss sega och trötta. Vi tappar vår kapacitet, kreativitet och  förmåga att ta in nytt eftersom vi är inmatade och fyllda av onödiga säkerhetskopior, föråldrad information, oupplösta kontrakt och skräpfiler som saktar ner och försvagar våra system.

Vi har nu möjligheten att göra en inre rensning och förändring! Så välkomna denna energivåg som är en fantastisk kraft om vi använder den på ett medvetet och kärleksfullt sätt. Om du medvetet väljer att rikta kraften inåt kan du rensa bort djupgående hinder som du burit inom dig sedan urminnes tider. Många av dessa inprogrammerade mallar liknar virus. Genom försvar och angrepp tar de över och förökar sig. I en inre miljö av kärlek kan dessa skadliga energier aldrig överleva. Likt ett virusprogram har energivågen förmågan att med kärlek rensa och radera bort alla energier som angriper och förstör.

Men kom ihåg, riktas denna kraft utåt kan den vara mycket skadlig! Se upp! Undvik att stå i skottlinjen och bli träffad av dem som avfyrar denna kraft på andra genom angrepp och förtal. Dra dig undan för att undgå att bli indragen i andras dramor och karman. För de som är uppmärksamma och har förståelse om verkan och orsak kan nu verkligen dra nytta av vågens möjligheter att befrias från gamla, slitsamma och hårt inbitna vanor och smärtor.

5D vill att alla dessa karman med ständigt återkommande draman löses upp på ett fredligt och kärleksfullt sätt. 3D vill att dessa mörkare krafter av nedbrytande toxiner som tagit boning i våra celler och system ska riktas mot andra och på så vis förstärka den obalanserade förbindelsen. Denna lägre vibration skapar en inre negativ miljö med avsikt att hålla oss kvar i förgiftade känslor, tankar, system och förbindelser. Alla former av aggressiva och negativa energier som sker via attacker vill skapa låga frekvenser för att överleva och fortsätta att förökas. 

Det bästa du kan göra om personer i din omgivning vill överföra toxiner och negativa energier på dig är att hålla dig undan och stå kvar i din kärlek. Undvik att besvara alla former av uttalande och meddelanden som är nedlåtande, beskyllande och vill få dig att känna skuld och skam. Personer som beklagar och beskyller dig för att vara egocentrisk och gör allt för att hitta dina fel och få dig att framstå som dålig är parasiter som oftast själva är orsaken till att relationen vibrerar i obalans. Håll dig borta från dem som vill styra, rätta och bestämma över vad du ska göra och vem du ska umgås med. Var försiktig med dem som vill övertyga och få dig att följa dem. Håll dig långt borta från dem som är fast beslutna om att de gör rätt och du gör fel. Även dem som tror sig besitta den högsta sanningen och har behov av att säga ”Så är det”, detta uttalande visar tydligt att de sitter fast i hierarkin av maktstrukturer. När du avstår från att reagera och väljer att lägga ner dina försvar var beredd på att personen kommer hota dig med att avsluta relationen. Dessa personer är i behov av bekräftelse och kommer också att vända sig till dina vänner för att sprida falska budskap om dina tillkortakommande. Genom att få fler att vända sig bort från dig vill de riva upp och förvärra dina sår. De behöver anhängare för att må bra och känna sig starka. Att öka den yttre styrkan genom parti från andra är ett tydligt tecken på inre svaghet och dålig självkänsla.

De som vill sänka och pådyvla dig toxiner och negativa energier har stängda hjärtan och lever i förnekelse i en förvriden verklighet av mörka illusioner. Detta gör att de ser allt omvänt, mörkret i dem själva ser de i andra, och kommer därför att hävda att det är du som har dessa orena och negativa energier och att det är du som sprider osanningar och elaka rykten. Fortsätt stå i din kärlek och sanning, ju starkare ditt inre ljus strålar desto svårare har de att se dig i dina kärleksfulla ögon.

Det enda som denna form av angrepp vill framkalla är starka reaktioner i dig som antingen får dig att gå i försvar eller som får dig att ursäkta dig och ta på dig skuld för något du aldrig gjort. Om du använder dessa tillvägagångssätt kommer du ge näring och förstärka denna obalanserade förbindelse, vilket också gör att dessa skadliga energier biter sig hårdare fast och bryter ned dig. Detta kan göra dig förvirrad, förtvivlad och oerhört trött. Du tappar ork och kraft, allt känns meningslöst och det spelar ändå ingen roll hur mycket du anstränger dig med goda gärningar för du kommer aldrig i parasiters ögon bli tillräckligt bra och sedd för den du är. I dig speglar de sig själva. Så ta chansen och svara ödmjukt ”Ja tack” på hotet om att avsluta relationen eftersom det är det bästa för er båda. Detta svar kommer förmodligen aldrig respekteras istället kommer din önskan besvaras med ännu mer ilska eftersom hotet är ett sätt att skapa rädsla och separation i dig. De livnär sig på dig och har därför ingen avsikt att vilja avsluta relationen. Det är dem själva som kommer att drabbas hårdas av en separation. Alla former av maktstrukturer är lömska de slingrar sig in när du minst anar och är experter på att finna dina sårbara punkter för att sänka din vibration. Så låt dig genomskåda dessa energier och säg ”Jag ser dig och jag väljer att älska dig, för kärlek är vad du behöver”. Detta gör att de omedelbart drar sig bort från dig.

Ett tips är att ta lärdom av ”tjuren Ferdinand” som med ett fridfullt sinne möter hot, frustration och vrede genom att lugnt och harmoniskt andas in doften av alla vackra blommor. Han låter sig stå stark och oberörd i sin kärlek. Med fokus på vår inre kraft rår det yttre aldrig på oss.

Stress, press, krav, måsten och att ständigt prestera och vara duktig motarbetar vårt sanna flöde. För mycket påfrestningar får oss att tappa vår inre glöd och glädje.

Det finns heller inga fullmånar, portalöppningar och frekvenshöjningar m.m som lovar något...det är bara möjligheter som universum ger oss. Vi har alltid den fria viljan att ta emot eller avstå. Det är endast i nuet som möjligheterna kan komma till oss. Därför har vi svårt att se alla möjligheter då jakt på yttre framgång, jäkt och ständiga bestyr upptar vår tid, vilket hindrar flödet av sann närvaro. Den sanna förändringen kommer inifrån genom medvetna val som att ge oss själva tid för vila, meditation, stillhet, reflektion och harmoni att andas, glädjas, njuta, känna, se, ta emot, förstå och förvalta universums möjligheter så att de kan gro, växa och manifesteras i våra hjärtan. En inre stressad och orolig miljö ger sämre förhållanden för våra möjligheter att växa. Välj att skapa en lugn, avslappnad och fridfull inre miljö. Positiva förhållanden med värme och ömhet ger dig betydligt bättre förutsättningar att förvalta alla fantastiska möjligheter universum kärleksfullt förser dig med så att de kan expandera och berika dig med mer kärlek.

Det jag förmedlar är det som känns sant och äkta i mig. Ta till dig det som känns bra, lägg ingen uppmärksamhet och värdering på det som känns fel. Alla sagda ord, texter och handlingar som triggar, förargar och skapar obehag förbrukar enbart din energi och kraft.

Denna transformation är stundtals plågsam, tillåt dig i dessa stunder att må skit utan att döma dig själv. Alla former av dömanden skapar bara dåliga vibbar, inre som yttre.

Låt dig vara kärleksfull, vänlig, varsam och vårdande mot dig själv. Unna dig något som du älskar att göra. Tänk snälla och positiva tankar om dig själv. Låt dig skratta. Och framförallt ge dig själv och ditt inre barn massor av kärlek. Du är kärlek och kärlek är vad du är värd.

Livet är en gåva, var tacksam för allt livet ger dig. Du är här för att uppnå mer kärlek. När du möter med kärlek skapar du positiva vibbar och då kommer negativa känslor aldrig att bita sig fast.

Låt ödmjukhet, kärlek, glädje och godhet förgylla ditt liv. Känn tacksamhet att ta emot. Känn glädjen att ge. Se det lilla, se det vackra. Uppskatta allt som berikar ditt liv. Tillåt kärleken strömma in i ditt liv. Möt alla med kärlek och ditt liv kommer att flöda av kärlek. Acceptera och respektera dig för den du är och du kommer också acceptera och respektera andra för det dem är och allt detta kommer tillbaka till dig i överflöd.

Du som lyckats läsa igenom denna text har genom detta flöde förflyttat din medvetenhet till ett ännu djupare plan inom dig där du nu kan känna in och göra den inre förändring som du så länge väntat på.

Som avslutning vill jag nämna att vi också bär räddningsmallar i våra cellmembran som skyddat vårt gudomliga original. Dessa kommer att lösas upp och ersättas med nya DNA-koder när tiden är inne. Jag återkommer mer om detta då denna omvandling kommer att ingå i den nya behandlingen DiAim (Ditt syfte) som är en fortsättning på Dimoda Code.

Med innerlighet
Angela

 

8 aug 2018

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)