Stillhetens puls! En ny helande kraft av kärlek

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610..... är en sekvens definierad rekursivt, det vill säga, en funktion som är tillämpad på sig själv, med hjälp av referenser till sig själv.

Spiralkraften har större verkan än vi tror. En insikt leder till en ny insikt som leder till en ännu större insikt....När ord och handling genom insikt kommer från hjärtat får de oändlig kraft. Det är så kärlekskraften verkar, inifrån och ut.

Det är genom den gudomliga spiralen vi tar emot energi. Energi kan sedan genom bearbetning omtolkas till information. Informationen som följer är en sekvens definierad rekursivt med tillämpning och referenser till mig själv.

/1.jpg

Den högre gudomliga källan har under den senaste tiden aktiverat nya energiportaler med Aktivt ljus och Alfa-Omega koder för att väcka mer av våra gudomliga diamantminnen eftersom dessa minnen har viktig betydelse i vårt helande. Det Aktiva ljuset är treenighetens ljus av balans. Det vita ljuset fyller oss med oändlig kraft och sann medvetenhet, det gyllene ljuset med flöde, expansion och villkorslös kärlek och diamantljuset med gudomlig livsenergi och helande kärlekskrafter. Diamantljuset är laddat med kodex för att aktivera en ny puls av stillhet från Urkraftens källa. Urkraften är nu extra starkt när vi närmar oss Höstdagjämningen. Denna skördetid är en hyllning till Moder Jords outsinliga kraft att ge oss näring och kärlek. Aktiveringen av stillhetens puls kommer bli en ny ledstjärna som öppnar en ny multidimensionell kraft av kärlek i våra hjärtan med gudomliga anslutningar. Skräp-DNA och programmerade mallar kommer genom denna inre urladdning att städas bort för att ge utrymme för vår högre gudomliga närvaro.

/aktivt-ljus.jpg

Alfa-Omega koderna ger det balanserade Aktiva ljuset ett specifikt helande ändamål. ”Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end, also spells the word for 'Sign', is the highest code found to date for the return to innocent”. Ljuskoderna annullerar gamla kopior och kontrakt och signalerar att det nu är dags att samla ihop, läka och återförena alla splittrade, skadade, gömda och glömda gudomliga fragment till sin helhet.

Ljuset som strömmar in via jordens energipunkter är speciella mineralplatser som gör det möjligt för kosmiska portaler och jordens urkraftsportaler att förenas till en helhet. När dessa energispiraler sammanstrålar uppstår en ljusstråle som förbinder två olika dimensioner genom tid och rum till en multidimensionell vortex. Varje ljusstråle är en laddningscentral som förser det elektromagnetiska fältet runt jorden med kraft att expandera. Genom denna laddningscentral kan en ny formbar energi laddas in i vår ljuspelare och läka våra ljuskroppar. Med vår uppkoppling via detta elektromagnetiska nätverk får ljuset enorm spridning. För varje energiarbete som görs stärks den centrala laddningskraften, vilket ökar den gudomliga magnetismen i jordens inre kärna. När stillhetens puls integreras i våra hjärtan kommer dragningskraften mellan alla gudomliga ting att bli starkare. Med denna dragningskraft kommer vi och jorden att flytta in i en gudomlig tillvaro. 

Det Aktiva ljuset verkar i en högre evolutionär intelligens som ger oss en medveten syn på hur livets alla former omvandlas till nya gudomliga gestalter. Ljusets förmåga att frigöra sinnet från tredimensionella perceptioner är en hjälp för mänskligheten att bryta sig loss från den hierarkiska ordningen av morfogenetiska fält som skapat dualism, separation, negativitet, förvrängningar, illusioner och ego. Densiteten bli lättare när energier frisätts och renas, vilket  innebär att tidsuppfattningen genom detta helande kommer att ge oss ett bredare spektrum på vad tid egentligen är. När perception och sinne antar renare form kommer vi att se och förstå helheten av vår sanna gudomliga signatur.

Stillhetens puls ger oss en hjärtrytm med nya intressanta flöden. En ny drivkraft kommer att förse energisystemet med mer kärlek. Med denna nya motorkraft kan vi ljuspelare uppnå en ny grundvibration. Denna högre grad av flöde generera mer vågrörelser, vilket får DNA-spiralens frekvensinställning att växla om till en ny energifas.

Starka reaktioner kan ske när kroppen svarar an på denna puls. En ny grad av ljussättning kommer att aktiveras i våra energicenter när DNA-spiralen ställs in i en högre fas med nya komponenter. Kraftig huvudvärk och obalanser kan kännas vid denna växling. Denna installering av nya komponeter medför att kroppens energisystem kan ta upp nya viktiga grundämnen för att anta en mer kristallin form. Smärta i Solar Plexus samt magåkommor kan förekomma när kemiska substanser lugnar nervsystemet och förlöser spänningar, stress och oro som samlats i diafragman. Motarbetning kommer bara att förvärra smärtan. Andas djupt och låt smärtsamma känslor får värka ut, först då kan vi bryta igenom och bli fria.

Det Aktiva ljuset samlar via kosmiska portaler in viktig information med diamantminnen från avancerade stjärnsystem, centralsolar och planeter. När ljuset strömmar in kan vi genom hjärtats gudomliga anslutningar få tillträde till högre dimensioner och minnen som tidigare varit svårtillgängliga för själar på jorden. Gnistan av äkta livskraft börjar återigen att spira inom oss. Denna heliga livsenergi ger en djupgående läkning på cell- och själsnivå. Med en stabiliserad grundvibration kan nedladdningar av diamant installeras i vår DNA-spiral, vilket gör att vi ljuspelare kan uppgraderas i nya ljusvariationer.

/vitt-ljus.jpg

Inkarnerade ljuspelare är själar som bär en inre gudomlig gnista och styrka i deras hjärtan. Som genom Andens krafter minns sin innersta essens och genom den känner sin ursprungliga gudomliga tillhörighet. Oberoende andra följer de alltid sin egen väg av kärlek och ljus. Ljuspelare väljer inre frid och drar sig bort från andras dramor. De är tillfreds med sig själva och behöver därför ingen dramatik med tvister om rätt och fel, vilket istället ger dem utrymme till mer spännande upplevelser. Är något oklart frågar de gärna den andra parten för att få veta. Större perspektiv ger mer förståelse och de väljer att släppa allt med kärlek för att gå vidare. Med ödmjukhet respekterar de alla utan att döma och anklaga. Som sanna lärare vill de sprida ljus av högre frekvenser utan övertygelser och förpliktelser. Deras ledord är kärlek, frihet, oberoende, glädje, enkelhet. De vill möta andra i samförstånd och med lyhördhet utbyter de gärna information för högre syfte. Ljuspelare har inget intresse av principfasta sanningar, antaganden, spekulationer, konkurrens. 

Eftersom ljuspelare har förmågan att genomskåda egocentriska uttryck är de ett hot för alla former av auktoritet. Bakom yttre attribut döljer auktoriter sina egocentriska beteenden. De som lever i denna komplexitet söker ofta uppmärksamhet iform av framträdande roller där de kan få dominera. Med stillhetens puls kommer dragningskraften till yttre attribut få allt mindre intresse. Ledare med denna komplexitet har stark självhävdelse och är i stort behov av beräftelse för att upprätthålla och försäkra sin sanning. Du är vän och trogen anhängare så länge du håller med, om inte, då blir du dennes ovän.

Med själviska handlingar försvinner äktheten. Ord och handling saknar samband. Osanning smyger sig in med förmåga att ta överhand. Men eftersom de lever i en övertro är de fast om att detta är det äkta och det sanna. Oäkta ledare har stort behov av att synas. De använder alla medel för att få vara i centrum. Deras största rädsla är att förlora sin position. Fokus är att vinna framgång även om det sker på andras bekostnad. Att äga information ger makt och kontroll. De är experter på att få information gratis och sedan använda den för eget bruk och sälja den dyrt. Information används för att imponera och överträffa. De ser sig själva som källan. Informationen har tendens att förstoras, överdrivas och skapa uppståndelse för att få mer uppmärksamhet. Retoriken överglänser allt "konsten att vad det än gäller finna det som är bäst ägnat att övertyga".  

Information kommer från Källan och tillhör alla. När vi tillsammans sprider och utvecklar information till nya kunskaper expanderar vi källan. Information som tillåts att utformas blir levande och ger oss utrymme att skapa nya vägar och möjligheter. Copyrigt existerar bara i 3D där information förs bakom ljuset och hålls hemlig, vilket stoppar flödet av utveckling.

Det är ofta rädsla att förlora den position och kunskap som byggts upp i det förgångna som orsakar denna motverkan att förena alla mångfalder till en gudomlig samverkan. Genom att sprida och förse oss med mer kärlek kommer dessa rädslor att lösas upp. Fler kommer då till insikt att denna gemenskap ger oss bättre möjligheter att verka i kärlek, ljus och glädje. 

En ljuspelare verkar oftast i det dolda. De tar emot enorma mängder ljus och information, men har inget behov att ta äran över all den energiöverföring de får motta. Deras främsta fokus är att serva ljuset och kärleken. De vill hjälpa andra att nå längre än dem själva. Ljuspelare lär ut med ödmjukhet, respekt och kärlek. Med större perspektiv har de en förmåga att förstå, se möjligheter och utveckla unikheten som var och en bär. De lyfter fram och förstärker allt vackert som finns inom alla. En ljuspelare har förmågan likt en språngbräda att hjälpa andra vidare till nya oupptäckta platser och dimensioner. En sann lärare ger vägledning, men lämnar utrymme för eleven att själv finna svar och insikter. När eleven är redo att pröva sina vingar låter läraren med kärlek och välgång eleven att lyfta för att berikas med nya upplevelser. De känner stor glädje över att fler har modet att följa sina hjärtan. Uppgiften för dem som bär dessa gnistor av diamant vid liv är just denna förmåga att genom utveckling och expansion ta emot högre frekvenser av ljus för att sedan sprida helhetens ljus vidare till andra. Med sitt ljus vill de ge andra möjlighet att växa till unika gudomliga varelser.

Det Aktiva ljuset är ett universellt evolutionärt bränsle att bryta igenom alla fasta former som begränsar och hindrar. När sinnet befrias överlåter vi med tillit denna process av helande till den gudomliga källan. Med ren tanke, känsla och välvilja finner vi inre förlösande krafter att kunna omvandla mörker till ljus, bundenhet till frihet, negativitet till positivitet, smärta till visdom, rädsla till mod, sorg till glädje, sjukdom till vitalitet, separation till gemenskap. Denna omvandling är starten till en uppgradering där cellerna och själen upphöjs till sina högre versioner av sitt gudomliga ursprung, vilket förflyttar oss till en ny nivå av medvetande.

Ljuspelare kommer via stillhetens puls att förfina sin sensitiva upptagningsförmåga att känna in ljusets olika varianter och lära sig att förstå hur de kan använda dessa energier för att bättre tjäna sitt syfte. Med denna sensitivitet öppnas förmågan att fånga in det Aktiva ljusets allra minsta elementära partiklar som får cellernas atomer att återkalla ursprungsminnet av dess gudomliga signatur. När cellernas Gudomliga egenskaper intar dess äkta formation sker ett uppvaknande som innebär inre förändringar. Cellernas ursprungskraft väcker vår skaparkraft, livsglädje, intuitiva förmåga, läkandets kraft och det ändlösa tålamodet med allt i vår omgivning. Detta är en funktion som ankomsten av det Aktiva Ljusets vill påminna alla gudomliga själar.

När denna nya puls av stillhet når våra hjärtan och sprider sig vidare kommer en gudomlig reform att växa fram. Men allt börjar med dig, din tankes kraft, ditt disciplinerade val att välja Ljuset och din kärleksfulla vilja att tjäna och sända det vidare. När du uppnår det ögonblick där din kropp och dess inre system har synkroniserats och flödar i samma koordinater och frekvenstoner med själ, sinne, tanke och känsla kommer din verklighetsuppfattning förändras till en ny dimensionell medvetenhet – som är till din fördel.

När du nu saktar in, släpper taget och lugnt lutar dig tillbaka ger du dig andrum att låta all stress och omständigheter som tidigare upptagit all din tid och uppmärksamhet flöda förbi. När du låter dig vara fri kommer du i detta tillstånd börja se hur livet sakta återställer friden inom hela ditt system. Pulsens stilla rytm ger ett uppvaknande som innebär att du andas in förståelse av helhet inom dig, vilket betyder att din tanke behöver invänta din kropp, och att din kropp stannar upp för att möta din känsla. Du lär dig lyssna på din inre röst om din innersta önskan. När insikten infinner sig om att du är viktigast för dig själv och för Alltet behöver du inte längre bortförklara dina egna behov.

Du ger dig själv den innerliga gåvan att sakta ner livets hastighet. Att sakta lyssna på din inre röst och långsamt återgå till ett njutande av Varandet, ger dig en ny andemening. Du tillåter dig själv att stilla dina tankar och genom Varandet ta emot näring av kärlek. När ditt inre system äntligen får tillgång till denna känsla av medveten kärleksförklaring kommer hela ditt sanna Jag vakna upp med den klargörande insikten – om inte du orkar – hur ska då Världen och alla övriga själar orka? Ge dig insikten att du är värd denna stillhet – att få ge tiden tid att backa ur sin tidsstress. Välj att kliva undan för att vårda din egen situation, invänta lugnet och pulsens verkan, blunda en stund i vilans rofyllda andetag för att fånga stillheten i varje ögonblick. Du är nu så långt kommen att ditt steg åt sidan, ditt avvaktande och ditt åskådande av livets framfart, får hela din omgivning att hålla andan ett ögonblick, för att sedan inse att de liksom du också har möjlighet att gå undan en stund för att hinna ifatt sig Själva.

Vi befinner oss alla på olika nivåer i detta dimensionella energiskifte mellan två tidsbegrepp som långsamt kommer att förändra vårt samhälle, vardag och medvetenhet. Ett skifte där alla i sin takt börjar inse vilken kraftfull inverkan sambanden mellan kropp, tanke, ord och handling har i våra liv. Detta är en vägledning med gudomlig triumf att hedra dig själv för den Du ÄR. De som nu tar detta avgörande steg att växla ner är modiga själar som medvetet tar sig an den stora uppgiften att starta en inre förändring för att sedan uppleva hur hjärtats puls och nya rytm ger alla ljuspelare oumbärliga krafter att med enkelhet och glädje sprida denna ljusvåg av medvetenhet Jorden runt.

Att stiga ur tidshjulet av fångenskap och låta din högre vilja få träda i kraft kommer att leda dig till nya insikter om ditt nyvunna Jag. Under tiden, förvänta Dig inga mirakler – Du är Livets mirakel. Se att Du är den närvaro som bekräftar detta i dig själv! Stillhetens puls av helande ljus är dörren till ditt heliga hjärta och fullkomlig närvaro av ren och sann kärlek.

Att nå fullkomlig närvaro handlar om villighet. Villigheten att ge upp är viljan att släppa all emotionell vidfästelse till alla personer, platser och objekt. Med andra ord - att släppa alla allmänna uppfattningar om vad som anses vara sant. Din verklighetsbild kan försköna, förminska, förstora och förvränga händelser till din fördel och till andras nackdel, eller tvärtom. Allt du kommer förlora genom villigheten att ge upp är smärta, ilska, rädsla, skuld, skam, begär, fåfänga och alla motsvarande emotionella bindningar som vill hålla dig kvar i det förgångna.

Vad är en Balanspelare?

En Balanspelare är också en inkarnerad ljuspelare men har som själ utvecklat sin gnista till en diamant med fler nyanser och variationer av ljus som ger dem ett bredare spektrum. Alla variationer av ljus är strålar till högre universum och dimensioner, vilket gör att Balanspelare bär styrkan att ta emot enorma mängder av ljus. Balanspelare är med sina förmågor mästare att balansera vibrationer, energier och frekvenser. Som våg- och frekvensmästare bär de förmågan att skapa balans på många plan och nivåer världen över. Balanspelarna har därför en stor och avgörande roll i detta energiskifte för att upprätthålla balans. Balanspelare har anknytning till jordens energipunkter och hjälper till med sammanstrålningen av portalernas vortex. Genom denna vortex-ljustråle förankrar Balanspelaren inkommande energier. Detta ger dem kapacitet att balansera energin för många ljuspelare och ljusvarelser. Med en inre kraft- och laddningscentral sprider balanspelarna ljuset vidare.

De ställer också tålmodigt energier till rätta efter dem som ännu inte har förståelsen om vilken oreda olovande handlingar, expriment, hat, avundsjuka, förbittring och negativa känslor kan ställa till med. Energier påverkar oss enormt därför ingår det stor respekt, kärlek och vördnad i alla energiarbeten som görs. Bryt aldrig några energiband till andra när du är upprörd. Ilska och vrede kan förvärra skadan genom att skapa mer obalans. Vänta tills Du är sansad eller be någon annan om hjälp. För att bli fri från ogynnsamma förbindelser behöver energibanden lösas upp med förlåtelse, tacksamhet och enorma mängder med kärlek och befriande ljus.

Det finns ett antal balanspelare inkarnerade på vår jord för att hjälpa att återställa balansen av frid och harmoni. De har i sina tidigare liv levt på platser närmare källan med vibrationer av högre frekvenser. Jordens energiskifte har varit ett aktuellt ämne i universums evolutionära utveckling. Det finns en högre mening i allt som sker och många själar är väl förberedda för denna omvandling. Men mycket av denna förberedelse har skett i det dolda. Via dimensionella hologram har arbeten kunnat ske ostört. Genom dessa energiarbeten har själar helats och funnit gudomlighets nyckel och sanna plats. Signalen har skickats och konsellationer av balans- och ljuspelare är nu redo att träda fram och verka i sin fulla kraft av gudomligt ljus.

Balanspelarna är redo att hjälpa alla själar som nu vaknar. Dessa nyvakna själar behöver ljus- och balanspelare för att förankra och ställa in energiflödet i balans. En Balanspelare har en utvecklad DNA-spiral med 13 strängar och eftersom det nu kommer att behövas fler balanspelare för att kunna hantera och balansera detta energiskifte kommer även många ljuspelare som utvecklat 12 DNA-strängar att ta sig an denna möjlighet att integrera den 13:e strängen, vilket sker genom att ladda ned fler variationer av ljus. Alla är vi ljusvarelse, men ljuspelare blir vi när den 8:e dna-strängen är utvecklad. När förståelse om 12 strängarna förankrats kan den 13:e strängen integreras. 

Många inre omvandlingar sker i utvecklingen av DNA-spiralen. Stillhetens puls är en stor hjälp i denna process. Tallkottkörteln expanderar och öppnar själens minne och kunskapsbank med nycklar som ger tillgång till nya nedladdningar. Kranialnerverna justeras för att stärka vår sensitivitet och förbättra intuitionens förmågor, vilket stärker syn, hörsel, lukt, smak. Andningen förändras och balanseras. Spinalvätskan och endokrina systemet renas och ökar i frekvens. Cellklockorna anpassas till universums oändliga rytm genom holografiska anpassningar. Denna fas har en avgörande betydelse i uppbyggnaden av den multidimensionella DNA-spiralen. Cellernas nya uppsättning innebär att atomerna kan laddas med mer ljus och kroppens formbarhet kommer succesivt att ändras när frisättning av tätare densitet sker i cellstrukturen.

Många ljusarbetare har främst arbetat med förståelsen om de 12 DNA-strängarna, den 13:e DNA-strängen är för många okänd. Denna inre födelseprocess av stillhetens energi är en förberedelse som kommer involvera återkomsten av den 13:e DNA-strängen. Insikten om den 13:e strängens betydelse för vår evolution har nu börjat väcka stor nyfikenhet. 

Det är ännu bara ett fåtal som har kunskap och förståelse om den 13:e strängen. Förståelsen bygger på inre upplevda erfarenheter. Tid och vilja att utforska sig själv genom bearbetning, reflektioner och villighet att tjäna ljuset. Allt sker i samverkan med högre utvecklade ljusvarelser som assisterar oss med verktyg och förståelse om 13:e strängens multidimensionella funktion.  

Om fokus och kraft läggs på att fånga in yttre influenser kan en inre förståelse aldrig uppnås. Att hjälpa andra att integrera den 13:e DNA-strängen innefattar att först integrera strängen i sig själv. Denna erfarenhet är din äkta kompass för att sedan vägleda andra. Du lär ut med hjärtat.

Att exprimentera kan ge oanade konesekvenser. Det var just expriment av den 13:e DNA-spiralen som fick Lemurien att falla i frekvens. Hoppas att vi alla tagit lärdom av detta fall. Integreringen av 13:e DNA-strängen sker alltid genom delaktighet och samförstånd. Allt ska vara öppet och tydligt, alla källor och verktyg ska lyftas fram, inget ska döljas eller hemlighållas. .  

Låt dig aldrig bli ett expriment. Ifrågasätt ALLTID! Blir din lärare irriterad, undviker eller kringgår din fråga genom utsvävande och oförståligt svar, DRA DIG UNDAN! Komplicerade svar gör dig bara vilsen och förvirrad, ta aldrig något avgörande beslut i detta tillstånd. Du ska själv fatta ditt beslut och låt aldrig någon annan intala vad som är bäst för dig. Genomskåda alla former av falska påståenden och övertygelser. Får du obehagliga känslor lita på din intuition. 

Sanna lärare vill skapa oberoende, frihet och mod. De vill att dina inre unika förmågor ska bära dig till nya möjligheter. Du ska nå den högsta versionen av dig. I 5D lever vi alla som original, där tillåts vi att vara olika. Mångfald ger ny förståelse. 13:e DNA-strängen är länken till ditt 5D hjärta av gudomlig kärlek.

Ge dig tid att invänta pulsens verkan. Låt svar och förståelse komma från din inre vägledning. Skynda långsamt, allt sker i gudomlig synkronitet. Insikterna som kommer är förlösande. I varje ögonblick infinner sig glädje över hur livets trådar sammanvävs till ett gudomlig nät av oändliga möjligheter. Sanningen om din väg finns bara inom dig.

Kurs i Göteborg om 13 DNA och universums nycklar

För Dig som önskar mer förståelse om 13 DNA-spiralens samband och verkan med det högre chakrasystemet kommer en kurs att hållas i Göteborg. För att få helhet om den gudomliga medvetenhet som vilar i DNA är kursen uppdelad i 4 tillfällen med start söndag 25 november. Vid varje tillfälle kommer den gudomliga länken stärkas mellan kropp, själ och ande. Du utvecklar din inre förmåga att verka i mer kärlek och nya ljusfrekvenser. Att med hjälp av universums nycklar finna den oändliga kraften att läka, hela och synkronisera alla fragment och flöden att verka i nuet. Med dessa samband får du bättre förståelse att tolka och omvandla geometriska ljusformer och energier till information som ger dig inspiration och vägledning. Kontakten med dina unika förmågor är vägen till balans, glädje, välbefinnande och nya möjligheter. 

Kursdatum: 25/11, 16/12, 27/1, 3/3 

Mer info om kursen kommer.

/tree-of-life.jpg

Energiarbete och meditation söndag 23/9 kl.14.00-16.30

Höstdagjämningen är tidpunkten då Moderskraften är som mest verksam. Jordens energipunkter kommer under denna period att aktiveras med stillhetens energier och minneskoder från högre dimensioner. I Lemurien-Labyrinten finns möjlighet att förankra stillhetens puls och återfå nycklar med dimensionella minnen. Under energiarbetet 23/9 startar vi tillsammans hjärtats gudomliga rytm i oss, på jorden och hela universum. Genom nätverket stärker vi urkraften & kärleksfrekvensen och låter våra ljuspelare expandera. Denna gudomliga puls ger våra hjärtan kraft att verka i högre frekvenser av kärlek, ljus och balans. I meditation låter vi sedan denna puls smälta in i våra hjärtan.

Du som önskar är varmt välkommen att medverka i detta energiarbete vid Labyrinten.

Söndag 23/9 kl.14.00-16.30, Labyrinten Valinge, Varberg

Kostnad för att medverka på plats: 250 kr

Det finns också möjlighet att ta del av dessa energier via distans.

Kostnad för att medverka distans: 100 kr

Anmälan till: goldenstarcode@gmail.com

Lemurien-Labyrinten i Valinge, Varberg

Lemurien-Labyrinten är en stor hjälp för dig som Balans- och Ljuspelare att stärka din inre ljusstyrka och kapacitet att förankra och sprida mer ljus-energi. Labyrinten vibrerar och verkar i samma rytm och hjärtfrekvens som Moder Jords innersta kärna. Med 13 varv balanseras DNA-spiralens strängar. I samverkan med universumsklockan finns nedladdningar med universella nycklar och nya byggstenar att integrera i utvecklingen av den multidimensionella DNA-spiralen. Dessa byggstenar består av energier, frekvenser och vibrationer samt den magnifika kraften av 3, 6 och 9 som ger förståelsen om DNA-spiralens samband med universum. Lemurien-Labyrinten är placerad på en av jordens energipunkter där en kosmisk portal sammanstrålar med jordens kraftportal. I denna sammanstrålning av krafter skapas ett nytt multidimensionellt nätvek där ljus kan skickas till andra platser. Genom jordens energipunkter ökar den gudomliga magnetismen i jordens kärna, vilket också gör det nya multidimensionella nätverket starkare. Det är denna förenade kraft av det universella och gudomliga nätverket som gör det möjligt för en ny gudomlig verklighet att träda i kraft.

 

Med Ljus & Kärlek

Angela

GoldenStarCode – the Golden-Diamond light 

Ashiva Dea Dóro

11 sep 2018

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)